SZOLTYS, K. Parametrické CAD systémy a databáze součástí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kuchyňková, Hana

Student pracoval samostatně a aktivně, v problematice se dobře orientoval. Zvládl práci s Obsahovým centrem, což je prostředí obsáhlé a není k němu moc podkladů. Konzultoval s odborníky ve formě ATAS Náchod, hledal poznatky v literatuře i na Internetu. Zadání splnil v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Janda, Marcel

Student se v diplomové práci zabývá popisem moderního parametrického CAD systému, konkrétně programem Autodesk Inventor 2009. V prvních kapitolách práce popisuje nejdůležitější novinky, které jsou v této verzi programu. Dále pak popisuje konstrukční uspořádání hlavních typů elektrických strojů. V dalších kapitolách se zabývá popisem tvorby ISoučástí a jejich umístěním do obsahového centra, které je součástí programu Autodesk Inventor. Poslední částí diplomové práce je stručný manuál pro ovládání obsahového centra. Diplomová práce je po formální stránce velmi dobře zpracována a poskytuje dobrý přehled o možnostech nejnovější verze používaného CAD systému. Student vytvořil přehledný manuál, který popisuje práci se specifickými částmi tohoto programu, tedy ISoučástmi a obsahovým centrem. V rámci této práce také vznikla databáze statorových a rotorových plechů pro firmu ATAS. Kapitola o konstrukčním uspořádání elektrických strojů je nicméně velmi stručná a její obsah by mohl být lépe rozčleněn pro lepší přehlednost. Student splnil všechny body zadání, proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 18593