SOBOTKA, P. Vady a vlastnosti masivních odlitků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Záděra, Antonín

Diplomant se zabýval technologií výroby spodního beranu lisu v podmínkách slévárny Vítkovice Heavy Machinery a.s. Ve své práci zpracoval výsledky numerických simulací chladnutí a tuhnutí, které byly provedeny externí firmou. Z materiálu nálitku byly následně provedeny některé provozně používané metody hodnocení jakosti odlitku. Některé zkoušky byly provedeny firmou VHM a.s., některé zcela samostatně jako např. měření tvrdosti nebo vyhodnocení numerických simulací. Práce je součástí výzkumu prováděného Vítkovice Heavy Machinery a.s. a VUT v rámci projektu MPO TIP. Diplomová práce je velice přehledně zpracována jazyková i stylistická úprava textu je na vysoké úrovni. Výsledky experimentů jsou správně a srozumitelně zpracovány a interpretovány. Výsledky diplomové práce jsou přímo aplikovatelné ve slévárenské praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Carbol, Zdeněk

Předložená zpráva se zabývá problematikou tuhnutí a s tím vyplývajících segregačních procesů u výroby těžkých odlitků ve VHM a.s . s možnosti zlepšení vnitřní jakosti odlitků. Diplomová práce odpovídá stanovenému zadání v plném rozsahu, struktura práce je vyvážená a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Autor správně pochopil možnosti ovlivnění segregačních jevů pomocí úpravy podmínek tuhnutí a tyto byly aplikovány při konkrétní výrobě hmotného 47 tunového odlitku spodního beranu. Téma práce je vysoce aktuální a přínosná pro praxi, protože ukázala možnost řešení problematiky segregací a zlepšení vnitřní jakosti odlitků a současně naznačuje cestu k úspoře tekutého kovu při vlastní výrobě hmotných odlitků, tj. snížení celkové předváhy . Z rozsáhlé experimentální části práce jsou cenná zjištění o mechanických vlastnostech materiálu, chemickém složení a lomové mechanice jak po výšce, tak i po průřezu masivního nálitku jmenovaného odlitku spodního beranu. Dosažené výsledky hodnotím jako velmi podnětné a budou sloužit jako podklady pro další odlaďování technologie výroby takto hmotných odlitků. Práce je velmi dobře připravená i po stránce stylistické, obrázky a grafy jsou přehledné , čitelné, rozsah použité literatury byl dostatečný pro dané téma. V práci lze nalézt drobnou nesrovnalost v obr. 3.1. na straně 14, kde je v grafu chybně uvedena legenda pro faktor posunutí modulu ( je 2x uveden stejný modul f= 800, místo f=800 a f= 1000mm).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 47475