PAVLÍK, J. Širokopásmová Francisova turbina [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Haluza, Miloslav

Diplomant pracoval dobře a cílevědomě, konstrukci oběžného kola provedl tak, aby bylo vyrobitelné na základě počítačového zpracování.Seznámil se velice svědomitě s konstrukčním programem Solid Works, ve kterém celý model oběžného kola postavil.Práce je doplněna převzatými hydraulickými výpočty, na kterých je patrné chování se oběžného kola s různou geometrií oběžných lopatek. Pracovní přístup diplomanta mohu jen pochválit. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žák, Radim

Student se ve své práci zabývá návrhem širokopásmové Francisovy turbíny vycházející z předchozího návrhu klasické lopatkové mříže. Dle zadání se zaměřil na hydraulický a konstrukční návrh oběžného kola s třemi typy profilu lopatky, doplňující pevnostní výpočty a srovnání výsledků širokopásmové a klasické Francisovy turbíny. Diplomová práce Bc. Jana Pavlíka je vypracována na aktuální téma chaotických mříží, srovnání výhod a nevýhod a uvedení následných závěrů pro další zpracování a rozvinutí teorií návrhu Francisových turbín. Diplomant v úvodu své práce naznačuje problematiku klasické turbíny při změnách průtoku a poukazuje na rozdíl z pohledu účinnosti. V další kapitole diplomant uvádí potřebnou teorii pro hydraulický výpočet oběžného kola. Následuje hlavní kapitola samotného hydraulického návrhu, kde se zabývá návrhem meridiálního proudového pole. Správně uvádí průběh rychlostí v jednotlivých proudových kolech po střednici i ekvipotenciále a srovnává metodu výpočtu pomocí proudových kol a CFD systému Fluent. Stanovil nastavení úhlu lopatek rozvaděče pro jednotlivé návrhové body, zvolil počet lopatek oběžného kola a aplikoval teorii konformního zobrazení a metody singularit pro stanovení vstupních a výstupních úhlů lopatek. Poté student zjistil souřadnice proudnic a vytvořil střední plochu u všech tří typů lopatek. Diplomant popisuje konstrukci oběžného kola s výstupem pro slévárnu pomocí moderního nástroje z oblasti CAD modelování. V posledních kapitolách jsou uvedeny pevnostní výpočty, řešení počtu rozváděcích lopatek a v posledním bodě věnuje pozornost CFD výpočtu. V závěru pak diplomant srovnává jednotlivé výsledky a rozdíly v účinnosti, výkonu a hltnosti. Poukazuje na přínos i nedostatky širokopásmové turbíny. Diplomant Bc. Jan Pavlík dokázal, že je schopen samostatné koncepční práce, na druhou stranu bych si dovolil poukázat na některé nedostatky a chyby, kterých se diplomant dopustil: Koncepční nedostatky: Při hodnocení metod výpočtu meridiálního proudového pole již není uvedeno, ze které metody byly výsledky rychlostí použity dále. V kapitole 3.6 chybí, jakým způsobem byly získány souřadnice pro střední čáru lopatky na „střednici“. V kap. 5.3, výpočet minimální tloušťky lopatky a dále je uvedena skutečná tloušťka lopatky. Tato hodnota by však měla být také uvedena před výpočtem metodou singularit. Drobné přepisy a grafická úprava: Kap. 1.2 - jsou špatně uvedeny specifické otáčky u jednotlivých průtoků a obecně u jednotkových otáček a průtoků je vhodné uvádět jednotky. Kap. 3 – obecně nejsou použité obrázky dostatečně okótovány a označeny. Grafy průběhu rychlostí na ekvipotenciále – chybí popisky os a jednotlivých rychlostí. Tabulky souřadnic jsou příliš roztaženy na mnoho stránek (nevhodné roztažení se obecně týká celé diplomové práce). Téměř u všech obrázků a vztahů je horší čitelnost. Dále se v práci vyskytují jiné drobné nepřesnosti a gramatické chyby. Diplomant Bc. Jan Pavlík vypracoval svoji práci v souladu se zadáním a přes výše uvedené nedostatky lze o jeho práci říci, že je na dobré úrovni. Z tohoto důvodu doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

Žák, Radim

Navrhovaná známka

eVSKP id 33794