NAVRÁTIL, T. Optimalizace kontrolních procesů ve výrobě statorů elektromotorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernikář, Jiří

Student zpracoval konkrétní zadání ze strojírenské praxe. V rámci práce vyřešil zhodnocení stávajícího a provedl návrh nového kontrolního procesu, který je možný realizovat v plném rozsahu. Úroveň bakalářské práce odpovídá práci diplomové. Daná problematika nebyla v plném rozsahu přednášena, student prostudoval potřebnou literaturu a úspěšně ji použil v bakalářské práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doňarová, Jana

Předložená bakalářská práce je svým rozsahem i obsahem na vysoké úrovni. Proto mne velice mrzí, že první výborný dojem kazí zbytečné překlepy (např. list 8,29) a chybějící jednotky (31 atd., tab.4.3).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 33789