FRÉMUND, L. Návrh manipulace s nástroji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Jedná se o práci jejímž obsahem je návrh univerzálního manipulátoru pro realizaci automatické výměny nástrojů u strojů firmy TOS Kuřim. Autor v práci vychází z dosavadní koncepce, kterou rozvíjí o své návrhy, v nichž často využívá moderních prvků jako je například integrovaný pohon od firmy Harmonic drive atd. Konstrukční návrh celého manipulátoru je vhodně doplněn patřičnými výpočty na jejichž základě jsou dimenzovány jednotlivé uzly nebo komponenty. Práce tedy v dostatečné míře splňuje požadavky zadání, je zpracována jak po stránce grafické a stylistické úpravy kvalitně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Blecha, Radim

Diplomant se ujal problému zodpovědně, využil aktivně veškeré dostupné zdroje a poznatky účelně využil ve své práci. Prokázal schopnosti samostatné tvůrčí práce a velmi dobrou orientaci v problému. Předložená práce byla vypracována přehledně a její obsah a řešení je v souladu s požadavky zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 33784