BABÍK, P. Chránění generátoru při nesymetrickém zatížení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Orságová, Jaroslava

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat návod na laboratorní měření, ve kterém se budou testovat funkce generátorové ochrany při nesymetrickém zatížení. Autor si svou práci rozdělil na základě osnovy zadání do teoretické části, která je teoretickým úvodem jak k samotnému chráněnému zařízení, tak k podstatě a projevům nesymetrického zatížení a části praktické, ve které popisuje postup a výsledky své práce v laboratoři ochran. Obě části zpracoval na dobré formální i odborné úrovni s výhradou některých chyb a opomenutí. Za nejvýznamnější chybu považuji to, že v kapitole 2, která popisuje princip souměrných složek, nepoužívá k označení fázorových veličin odpovídajících symbolů. Jednak jsou tedy rovnice v této části uvedeny nesprávně a navíc dále chybuje při jejich aplikaci na výpočet proudu zpětné složky v kapitole 5 – rovnice 5.1 a 5.2 na straně 44. Student tedy zadání bakalářské práce splnil, v závěru dále připojil i hodnocení přesnosti měření a co se týče jeho přístupu ke zpracování tématu, byl aktivní a samostatný. V praktické části zadání zrealizoval testování generátorové ochrany pomocí nového zdroje Omicron CMC 353 pro účely laboratorní výuky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Novotný, Jan

Student Petr Babík se ve své práci zabývá chráněním generátoru při nesymetrickém zatížení. Autor popisuje chránění generátoru pomocí REM 543. V první části práce se zabývá teorií, kde popisuje synchronní generátor, nesymetrii a ochrany generátoru. V této části autor velice nevhodně označuje některé veličiny nevhodnou symbolikou. V druhé části autor testuje chránění generátoru při nesymetrii pomocí ochrany REM 543. Formální zpracování bakalářské práce je na dobré úrovni. Bakalářská práce splňuje veškeré požadavky kladené na práce tohoto typu a doporučuji ji k obhajobě. Připomínky: Při grafickém zpracování je vhodné zvolit vhodnou kombinaci barev. Například obr. 5.9 kdy světle žlutá barva je špatně vidět. Dalších pracích by měl autor v celé své práci sjednotit značení některých veličin.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 39017