HALM, M. Měření vlastností standardu 802.11n [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokopec, Jan

Předložená bakalářská práce na téma Měření vlastností standardu 802.11n nesplňuje požadavky pro obhajobu. Student splnil zadání pouze částečně, předložený koncept laboratorní úlohy je nedostačující, ukázkový protokol nevyhovuje požadavkům na využití ve výuce. Formální stránka práce je na zcela nevyhovující úrovni. Obsahuje velké množství věcných i gramatických chyb, špatné číslování obrázků, odkazy na obrázky v textu jsou chybné. Práce měla být zaměřena na standard 802.11n, jehož popisu je v práci věnován pouze jeden odstavec, ostatní text je převážně zaměřen na standard 802.11b. Převzaté obrázky nemají uvedený zdroj. Z výše uvedených důvodů práci nedoporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání F 20/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce F 1/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
F
Body
36

Posudek oponenta

Šebela, Radek

Student měl za úkol prostudovat standard 802.11n a vytvořit laboratorní úlohu, včetně vypracování vzorového protokolu. Formální zpracování práce je na nízké úrovni. Práce obsahuje překlepy, věty nedávající smysl, výrazy typu "Tohle nastavení zůstane po celé měření stejné.", atd. Práci bych doporučil psát v trpném rodě času minulého a také bych očekával hlubší rozbor standardu 802.11n. Výstupem práce je návod měření, který by bylo vhodné přiložit jako přílohu. Určité pasáže návodu by si zasloužily hlubší rozbor. V úloze se měří pouze časy přenosu, ale nikde není zobrazeno spektrum kanálu nebo srovnání přenosu pouze s jednou či dvěmi anténami. Dále mohlo být vyzkoušeno, jak na systém působí rušení systému bluetooth, atd. Uvedený seznam literatury není podle normy. Celkově na mě práce působí nedodělaně a doporučil bych ji k přepracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce F 24/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
F
Body
49

eVSKP id 22080