BAJÁNEK, T. Monitoring částečných výbojů a jejich minimalizace v rozváděči UG ZS1 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Lázničková, Ilona

Úvodní část bakalářské práce je věnována definování částečných výbojů, jsou popsány typy částečných výbojů, základní parametry a účinky částečných výbojů. Další část je věnována metodám měření částečných výbojů. Bakalářská práce pojednává o částečných výbojích v rozváděči ABB UniGear ZS1, proto je popsán tento typ rozváděče a místa vzniku částečných výbojů na tomto rozváděči. Na základě teoretických znalostí o částečných výbojích je v práci uveden základní návrh optimalizace částečných výbojů na rozváděči UniGear ZS1. Bakalářská práce je po odborné i formální stránce na velmi dobré úrovni a splňuje všechny body. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Formální zpracování práce A 19/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Bernard, Michal

Student velmi dobře rozebral problematiku částečných výbojů a jejich vliv na rozváděče vysokého napětí. Dále zanalyzoval rozváděč UG ZS1 z pohledu míst vzniku částečných výbojů a navrhl možná řešení k jejich minimalizaci. Navržená řešení budou ověřována měřeními v průběhu diplomové práce v laboratořích ABB. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 39021