VŠETIČKA, V. Sítě FTTx [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Filka, Miloslav

Student se aktivně zapojil do zadaného úkolu bakalářské práce, s jeho prací jsem byl spokojen.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 49/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Reichert, Pavel

Student v práci rozebírá problematiku optických přístupových sítí. Práce má logickou strukturu kde student rozebírá jednoduchým způsobem technologie používané při výstavbě a provozu optických přístupových sítí. Student v práci provedl simulační návrh sítě FTTx a posoudil jednotlivé výhody a nevýhody různých technologií, čímž splnil zadání práce. Odbornou úroveň práce snižuje fakt, že student v práci vůbec nikde necituje použité zdroje a obrázky. Práci by rovněž přispěla rozsáhlejší diskuze výsledků provedené simulace (kap. 7) a stejně tak by prospělo rozsáhlejší zhodnocení studentovi práce ve vlastním závěru (kap. 11). Z formálního hlediska bych studentovi vytknul řadu syntaktických chyb, různé formátování textu (str. 19) nebo použití hovorového jazyka (str. 27).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce E 5/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 21674