PODLOUCKÝ, M. Konstrukce malého CNC soustruhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student přistupoval k vypracování diplomové práce velmi zodpovědně a prokázal svoji schopnost řešit komplexní inženýrské úkoly. Nad rámec zadání DP věnoval diplomant i pozornost řešení bezpečnosti stroje v oblasti jeho krytování. Dosažené výsledky lze úspěšně využít při dalším vývoji předmětného strojního zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bilík, Martin

Diplomant v první části své diplomové práce provedl obecnou rešerši soustruhů i nástrojů pro obrábění, které jsou v současné době k dispozici na trhu. Dále provedl specifikaci parametrů navrhovaného CNC soustruhu, který by měl sloužit například pro učební účely. Diplomant následně provedl komplexní návrh takového stroje, který je podložen výpočty i 3D modelem. Jazyková úroveň práce je dobrá, vyskytuje se ovšem několik nepřesných a také netechnických formulací. Písemná a grafická úprava textu, grafů a tabulek je rovněž na dobré úrovni. Diplomant svou prací prokázal dostatek znalostí a schopností řešit inženýrský problém, proto jeho práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 47426