DOHNAL, P. Větrná elektrárna ve vybrané lokalitě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Martinec, Jiří

V diplomové práci student Petr Dohnal prokázal své schopnosti kvalifikovaně zpracovat zadané téma. V průběhu řešení problematiky návrhu větrné elektrárny ve vybrané lokalitě pracoval samostatně, aktivně a v řadě konkrétních oblastech navazoval na zkušenosti ze zahraniční odborné stáže na univerzitě ve Švédsku v rámci studijního pobytu přes mezivládní vzdělávací program Erasmus. Diplomová práce je systematicky strukturovaná a v plné míře odpovídá původním cílům ze zadání. V úvodní části práce student věnuje pozornost přehlednému rozdělení obecného řešení a rovněž jednoznačně vymezuje vlastní zpracování. Ve druhé kapitole stručně a popisově dostatečně zmiňuje základní konstrukční a technologické prvky větrné elektrárny, se kterou měl možnost se blíže seznámit při osobní návštěvě provozované jednotky ve Věžnicích. Ve čtvrté kapitole práce jsou jednoduše ale efektivně zpracovány hlavní současné mýty o větrných elektrárnách. Student vychází nejen z obecně přijímaných faktů o větrné energetice, ale také ukazuje na schopnost samostatného myšlení a tendenci formulovat závěry podle konkrétních informací. Pátou kapitolu student začíná podmínkami výběru lokality pro umístění větrné elektrárny, které v dalším postupu usnadňují výpočtové zpracování diplomové práce. Technickou část návrhu větrné elektrárny vypracoval student pomocí výpočtového schématu, který použil již při obhajobě projektu v průběhu zahraničního studijního pobytu. Ekonomické zhodnocení stavby větrné elektrárny je zpracováno přehledně s uvažováním různých provozních podmínek podle zadaných parametrů. Celkově hodnotím práci jako přínosnou a velmi dobře zpracovanou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Škorpík, Jiří

Práce má věcný úvod i závěr. Student vychází z velké části z vlastních původních informacích především při rozboru vhodnosti dané lokality pro instalaci větrné elektrárny. Především v popisné části práce se opakují již jednou napsané informace. Ve výpočtové části byl student nucen některé parametry odhadnout především co se týká povětrnostních podmínek, kde musel vycházet z měření ve třech lokalitách různě vzdálených od vybrané lokality. Zde by bylo ke zvážení konzervativnější přístup a při ekonomické vyhodnocování postupovat z nejméně příznivého měření nebo zohlednit vzdálenosti lokalit kvadraticky a pod. V technickém popisu se student zaměřil pouze na jeden typ větrné elektrárny s jednostupňovou převodovkou a 50Hz el. generátorem. Ve výběru možných větrných elektráren jsou ale typy například s frekvenčními měniči (el. Enercon-proto ten rozdíl v účinnostech) a pod.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37609