NOVOTNÝ, V. Únavové modely pro vyhodnocování spolehlivosti pájených spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Švecová, Olga

Student měl v bakalářské práci za úkol provést rešerši v oblasti bezolovnatého pájení, přehledně popsat nejrozšířenější únavové modely, které jsou používány pro odhad životnosti pájených spojů, vzájemně je porovnat a uvést jejich výhody a nevýhody. Úkolem bylo rovněž doporučit nejvhodnější únavový model pro bezolovnaté pájky, navrhnout testovací strukturu a pomocí ní ověřit doporučený únavový model. Dále bylo zadáno experimentální údaje porovnat s teoretickými výpočty a výsledky diskutovat. Student nesplnil zadání v plném rozsahu. V práci chybí například porovnání jednotlivých modelů a nedostatečně jsou zde popsány výhody a nevýhody jednotlivých únavových modelů. Během zpracování bakalářské práce student nebyl příliš aktivní, nedodržoval stanovený harmonogram odevzdání a konzultování zpracovaných částí práce. Přestože byla větší část použité literatury v cizím jazyce, student s literaturou pracoval velmi dobře. Student také používal vlastní zdroje. Formální stránka práce je na dobré úrovni, práci však chybí logická struktura. Protože většina doporučené literatury byla v anglickém jazyce, není v práci používána jednotná terminologie. V práci se také vyskytují chyby drobného charakteru, například některé obrázky nemají odkaz na literaturu, ze které byly převzaty. Svým obsahem je předložená práce na úrovni dostatečné pro závěrečnou bakalářskou práci. Navrhuji hodnocení bakalářské práce stupněm uspokojivě (D).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
68

Posudek oponenta

Šandera, Josef

Práce je průměrně zpracována s formálními chybami a nepřesnostmi. V teoretické části kde autor popisuje jednotlivé únavové modely chybí odkazy odkud byly modely převzaty. Chybí některé vysvětlivky použitých zkratek. Zřejmě v důlsledku překladu nejsou veličiny jednotně pojmenovány a nejsou dostatečně vysvětleny. V praktické části se autor pokusil prakticky zjistit spolehlivost testovací struktury a pokusil se ji porovnat s výpočtem.Testovací desku ani metodiku vyhodnocování poruch řešitel nenavrhl, chybí odkaz odkud byla převzata. Je však třeba zdůraznit, že přehledové zpracování únavových modelů bylo velice náročné, jednalo se o překlad ze zahraniční literatury. Práce má z pohledu dalšího zkoumání problematiky velký význam a především výsledky teoretické rešerše budou využity.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 41282