KOUBA, J. Korozní ochrana slitin hliníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zmrzlý, Martin

Student zpracoval diplomovou práci, jejíž téma bylo formulováno na základě spolupráce s technickým muzeem. Otázka ochrany povrchu hliníkových slitin je v případě historických letounů velmi komplikovaná, neboť se jedná o exponáty rozměrné a vystavené vlivům povětrnostních podmínek. Dále rovněž z hlediska konzervátorského nesmí být ochranným povlakem změněn vzhled exponátu a nanášení ochranné vrstvy nesmí ohrozit zdraví pracovníků, návštěvníků ani při něm nesmí vznikat ekologicky nebezpečné odpady. Rovněž ekonomický aspekt není zanedbatelný. Lze říci, že všechny požadavky se autorovi podařilo splnit téměř obdivuhodně, vzhledem ke svým možnostem a dosavadním zkušenostem. V rámci rešeršní činnosti dokázal cíleně nalézt optimální postup přípravy povlaku, zkoušený doposud na hliníkových slitinách zcela odlišných vlastností, než s jakou sám pracoval. Ohledně zpracování úvodního textu by bylo u primárního rukopisu možno vyslovit několik námitek ohledně plynulosti a srozumitelnosti formulací a místy určité formální nedůslednosti. Tyto nedostatky však byly odstraněny po konzultaci s vedoucím a v dalších fázích vzniku práce se již neopakovaly. Při vlastní experimentální práci projevil autor smysl pro efektivní provedení experimentu, ačkoliv systematika uspořádání výsledků (a někdy též jejich reprodukovatelnost) nebyly zcela optimální. Důsledná dokumentace a pečlivé provedení však zajistily, že výsledky experimentální práce byly nakonec skutečně spolehlivé a daly se z nich vyslovit jednoznačné interpretace a závěry. Obzvláště ocenitelné pak je z pohledu pracoviště průkopnické využití potenciodynamických měření, a to hned na dvou zahraničních pracovištích. Interpretace těchto výsledků byla velmi náročným úkolem, a proto v této fázi práce bylo při vyhodnocovaní a volbě dalšího postupu třeba četných zásahů ze strany vedoucího. Student nicméně logiku práce velmi rychle pochopil a v závěru již dokázal výsledky sám kriticky výsledky zhodnotit, stejně jako vyslovit mnohé závěry v souvislosti s výsledky nalezenými v literatuře, ze kterých na počátku vycházel. Student splnil zadání práce v plném rozsahu, odvedl velmi poctivou a správně vyhodnocenou experimentální práci a v průběhu vzniku práce pozorovatelně zlepšoval své dovednosti i celkový náhled na zkoumanou problematiku. S tímto shrnutím konstatuji, že i přes uvedené drobné nedostatky hodnotím odvedenou práci stupněm ECTS klasifikace „A – výborně“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pacal,, Bohumil

K práci mám následující dotazy do diskuse: 1) Proveďte porovnání morfologie částic, jejich velikost, kompaktost i přilnavost k substrátu u povlaků na bázi céru bez a s peroxidovou aktivací 2) Jakou předpokládáte korozní odolnost při použití pasivačních povlaků na bázi céru v prostředí solné mlhy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42183