VOJTĚCH, M. Koncepční popis návrhu pásového dopravníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student Vojtěch vypracoval práci na téma koncepční popis návrhu pásového dopravníku. Autor v úvodní rešeršní části detailně uvádí typy a jednotlivé části konstrukce pásového dopravník. V další části uvádí přehled dostupné literatury a dále navazuje návrhový výpočet parametrů, z nějž vychází při volbě komponentů pásového dopravníku. V závěru pan Vojtěch uvádí ještě několik ojedinělých konstrukcí pásových dopravníků Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání úplná. Postup a rozsah řešení práce je správný a kompletní. Student prokázal přehled v dané oblasti dopravníků. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je velmi dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické a kapitoly na sebe navazují. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá, zpráva obsahuje přiměřené množství schémat a obrázků. Snad na str. 27 a 28 by schéma pomohlo k pochopení jednotlivých parametrů a na str. 19 lepší kvalita obrázku. Stylistická úprava a pravopis je až na drobnosti v pořádku. -Překlepy = str. 19, 25, 35 -Netechnické výrazy = 9, 19, 23 -Str. 13 u úhlu alfa symbol stupně připomíná spíše mocninu, str. 30 jednotka u vzorce 3.2.5 je mylná Citace zdrojů jsou uvedeny správně, počet uváděné literatury je přiměřený. Doporučuji tuto práci k obhajobě. Otázka pro studenta: Na straně 15 v rešeršní části uvádíte o dopravě osob ve spojitosti s pásovým dopravníkem. Proč nesmí být osoby dopravovány pomocí pásového dopravníku a jaké zařízení je pro to určeno?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Celkově je práce členěna logicky a přehledně. Autor v ní předkládá poměrně zdařilou rešerši na dané téma. S ohledem na účel předložené práce však lze mít zejména tyto připomínky: - drobné překlepy v textu - chybějící samostatná kapitola věnovaná válečkům (pogumované, kotoučové, diskové, čistící atd.) - na str. 19 je popsán girlandový váleček (obr.: 10 j) a není popsán rozdíl proti girlandové stolici(obr: 11) - na str. 23 u čističů pásu není popsáno čištění vnitřní strany pásu - chybí zmínka o možných opatřeních proti sbíhání pásu I přes uvedené nedostatky má předložená bakalářská práce dobrou úroveň a je plně v souladu se zadáním.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 47533