KRÍŽO, E. Staré Brno - urbanisticko architektonická studie revitalizace města [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Františák, Luboš

Koncepce vychází z inspirace současnými zahraničními projekty a realizacemi, kdy je na město nahlíženo jako na prostředí, ve kterém je dán prostor pro bydlení a vyžití celému širokému spektru jeho obyvatel i ostatních uživatelů. Toto se v návrhu odráží zejména v různosti navrhovaných objektů i veřejných prostorů. Ve vazbách na širší okolí návrh vychází z ÚPmB upravené verze z roku 2000 a vhodně na něj navazuje i za hranicí zadaného území. Z tohoto podkladu je převzata a dopracována i idea dopravního skeletu, která se snaží Mendlovo náměstí přetvořit na pěší zónu a hlavní dopravní obsluhu vytěsnit do nových průrazů v prodloužení ulice Ypsilantiho na východě a do ulice Křížová na západní straně Mendlova náměstí. Prostorový koncept je pokračováním současné směsi městských bloků se smíšenou funkcí a dominantních obytných "věžáků". Funkčně i prostorově je návrh logicky rozvržen a může takto fungovat. V duchu ideového konceptu nabídky různých typů obytných domů je v území zohledněna i nízkopodlažní, ale intenzivní zástavba. Objekty v navrhovaném území jsou dostatečně obslouženy a jsou navrženy dostatečně kapacitní prostory pro parkování v území. Vyšší podlažnost bytových objektů umožňuje vytvoření parkových a sportovně rekreačních veřejných prostorů. Využití veřejných prostorů je v projektu věnována zvláštní pozornost a kromě běžných pobytových aktivit je dán prostor sportu a rekreaci. Oceňuji také pečlivě a přehledně zpracované vyhodnocení bilancí v řešeném i dotčeném území. Formální úroveň je velmi dobrá a po obsahové stránce jsou požadavky splněny. Prostorové znázornění, (které je sice v počítači důsledně propracováno do detailu) je ve finální adjustaci poněkud upozaděno a přehlušeno schématy bilancí. Otázky a náměty k obhajobě: Námětem se nabízí téma: jaká je podle vás představa futuristického města? Co je výhledově nutno změnit a co musí zůstat zachováno? Jak se zpětně jeví vývoj měst budoucnosti, uveďte příklady.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Přístup diplomanta k práci byl systematický, pracoval samostatně a se zaujetím. Měl od počátku jasnou představu, kterou se mu podařilo dotáhnout do konce. Během konzultací se mnou i se specialisty byl konstruktivní a aktivní, což pomáhalo udržet a rozvíjet koncepci. S přístupem Emila Kríža k práci i s jejím výsledkem jsem spokojen
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Žalman,, Peter

1. Vysvetliť zvolený systém riešenia zelene. 2. Vysvetliť systém dopravného zásobovania navrhnutej urtbanistickej štruktúry. Riešené územie je frekventovanou témou, predmetom rôznych zadaní už v minu losti- napr. Súťaž na riešenie Mendlovho námestia v Brne. Zložitosť riešenia danej témy potvrdili predchádzajúce riešenia i predkladané diplomové práce. Zároveň možno konšta tovať,že zadaná téma je aktuálne, správna a práve pohľad poslucháčov fakulty z iného prostredia by mohol obohatiť už známe vychodiská a riešenia. Pre optimálne zhodnotenie diplomovej práce som zvolil metódu prezentácie kladov a záporov po jej preštudovaní Pozitíva diplomovej práce Emila Kríža: -zvládol celkový koncept, urbanistické riešenie, kompaktný názor na riešené,územie, - riešenie zelene, nový námet rozšírenia oproti platnej ÚPD, snaha vytvoriť súvislejší pás cez zastavané územie k rieke Svratka - spracopvanie podrobnejších výkresov, priestorových schém jednotlivých sektorov, blokov, Nedostatky diplomovej práce Emila Kríža: - sprievodná správa, chýba podrobnejší, konkrétny popis riešenia, častí riešenia, - chýba detailnejšie spracovanie niektorej časti riešeného územia, - formálna stránka, názvoslovie výkresov- 2a.tieňovaná situácia má byť hmotovo- priestorová štruktúra, - chýba legenda navrhovaných objektov v základnej situácii, Celkovo hodnotím diplomovú prácu Emila Kríža pozitívne, riešenie je z hľadiska funkčno-prevádzkových väzieb čitateľné. Riešenie dopravy prevzalo podklad, názor z ÚPD. Prínosom je riešenei zelene, prezentovaný názor na rozšírenie vo väzbe na areál teplárne. Práca /zrejme ani zadanie/ nevybočila zo štandartného pohľadu, riešení revitalizácie formou výmeny častí, blokov,budov, neobsahuje prvky horizontálneho zahustenia, výraznej šieho vstupu do ponechá vaných blokov staršej zástavby, alebo netradičného dopravného riešenia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení B
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 22777