VEVERKA, I. Návrh robotické buňky pro aplikaci typu Bin-Picking [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pochylý, Aleš

Práce je zpracována velmi dobře. Po formální stránce se v práci vyskytují jen minimální nedostatky a stanovené cíle práce jsou splněny. Student obsáhl problematiku aplikací typu bin-picking, resp. aplikací pro výběr neorientovaných objektů z bedny průmyslovým robotem. Student navrhnul obecnou koncepci pracoviště pro daný typ aplikace a poté zpracoval poměrně rozsáhlou studii možností uchopování různě tvarově složitých objektů. Pro zadanou součást (tvarový plechový výlisek) navrhnul komplexní koncový efektor pro uchopení součásti z bedny a následné přesné umístění (zapolohování) dané součásti v rámci navazujícího pracovního procesu. V posledním bodě pak student integroval dílčí systémy do modelu celé pracovní buňky. Kladně hodnotím rozsah práce i přístup studenta k řešení problému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubela, Tomáš

Jedná se o zdařilou studii problému výběru neorientovaných součástí z bedny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 47526