HABÁNÍKOVÁ, K. Využití odpadů rostlinného původu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Omelková, Jiřina

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šťavíková, Lenka

Předložená práce splňuje požadavky zadání. Autorka by se měla více zaměřit na hodnocení výsledků (jak zpracování grafů - např. grafy 5,6 - chybí údaje, tak tabulek - jsou jen pro některé grafy a mají jiné jednotky), diskuzi výsledků (v práci je jen popis výsledků, proč nejsou více diskutovány extrémy - graf 10/9dnů, graf 11/7dnů atd.), literaturu (víc jak polovina z citací jsou internetové odkazy) a v neposlední řadě na angličtinu. Zmíněné nedostatky nijak nesnižují hodnotu práce a proto ji hodnotím celkově velmi dobře (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 10339