VACKOVÁ, M. Stavba v krajině - Winery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbášková, Hana

Diplomová práce je dobře zpracovaná, jak po obsahové, tak i formální stránce. Návrh objektu je invenční a jeho řešení vypovídá o dobrém teoretickém základu zpracovatele. Poskytuje ucelené a přehledné informace o lokalitě a začlenění stavby do výjimečného přírodního prostředí. Doplňková funkce ubytování a relaxace je vhodně zvolena. Jednotlivé objekty jsou navrženy z různých ekologických materiálů a slouží jako ukázky energeticky šetrné ekologické výstavby. Spolu s objektem viničního hospodářství vytváří soubor staveb, které nenarušují přírodní rámec území. Škoda, že diplomantka nedoložila ve vizualizacích celkový pohled na řešené území. Projekt je velmi pečlivě zpracován a obsahuje všechny náležitosti. Otázky a náměty k obhajobě: - Objasněte dopravní obsluhu viničního hospodářství a celkové dopravní řešení. - Vysvětlete materiálové řešení jednotlivých objektů pro bydlení a relaxaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Studentka pracovala velmi svědomitě, zodpovědně a se zájmem o řešenou problematiku.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Uřídilová, Marcela

U návrhu diplomantky Michaely Vackové kladně hodnotím široký záběr řešené problematiky obsahující důkladné analýzy místa stavby a technologie výroby, ekologickou a energetickou koncepci, filosofickou ideu, obsahovou náplň, konstrukční a technické řešení. Rozčleněním stavby do jednotlivých pohledově se uplatňujících hmot vinařství a ubytování s doplňujícími funkcemi, odlišnou lokací vinařství na plošině mezi vinicemi a ubytování na hraně terénního zálivu bylo dosaženo vhodného měřítka pro stavění v krajině, měřítka charakteristického pro blízkou zástavbu. Návrh je dokladem citlivé práce s krajinou, objevením daného místa v jeho pravosti. Lokace stavby citlivě respektuje přirozený terén a využívá hodnotných výhledů, navazuje přínosně na turistický pohyb v lokalitě. Logicky využívá topografie terénu a orientace ke světovým stranám pro celkový energetický koncept budovy. Diplomantce se podařilo citlivě využít technologie výroby vína gravitačním způsobem pro celkové hmotové řešení vinařství, kdy nájezd vytváří dynamickou linii v krajině. Návrh si klade za cíl vytvořit viniční hospodářství jako symbol - bránu do světa vína. Zvolená forma opravdu evokuje bránu, avšak formální architektonický jazyk je poněkud nesourodý a nedůsledný (např. přístřešek na vstupním objektu s přesahující střechou rovinného charakteru v kontrastu k lapidární sochařské hmotě koncového objektu). Jako diskutabilní se jeví taktéž dveře do prodejny vín chápané diplomantkou jako druhá brána. Návrh však přináší velice živou a bohatou cestu mezi dvěma branami, kdy na jedné straně je návštěvník v kontaktu s rozprostírajícími se vinicemi a na druhé straně s výrobou vína. Jako nesourodý formální jazyk se jeví opět dekorativní dřevěné mříže v oknech do tankové haly vzhledem k již použitým racionálním horizontálním lamelám. Provozně dispoziční řešení je přehledné a jasné, vhodně rozčleněno do samostatně fungujících celků se vzájemnou návazností. Zvolená dispozice napomáhá dobré orientaci návštěvníka, jeho navádění k prodejně vín a recepci za současného obohacení po cestě. V bloku ubytování díky živé skladbě ubytovacích jednotek vznikají zajímavé poloveřejné meziprostory. Jako ne zcela dostačující shledávám horní osvětlení ložnic, zvláště je-li diplomantkou uvažováno dlouhodobější ubytování. Jednotlivé domy jsou řešeny na dobré architektonické úrovni. Technicko konstrukční řešení je v souladu se zvolenou hmotovou a ekologickou koncepcí stavby. Je podrobně zpracováno v detailech skladeb konstrukcí, avšak postrádám přehlednou prezentaci konstrukčního modulového systému jednotlivých pater a detail řešení pojezdové střechy, na které je založena celá hmotová koncepce návrhu vinařství. Řešené detaily nejsou označeny v půdorysech či řezech. Grafické vyjádření řezů je příliš schematické bez rozlišení konstrukčních vrstev. Diplomová práce je v celku dobře zpracována jak po obsahové tak formální stránce, v širokém rozsahu, na vysoké grafické úrovni. Protože práce splňuje požadovaný rozsah a naplňuje stanovený cíl, doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení B
Provozní řešení A
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 22796