GOLÍK, P. Studentské bydlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pelčák, Petr

Urbanisticky projekt vhodně reaguje na své okolí. Vytváří hlukově a dopravně cloněný veřejný městský prostor před budou lázní, na kterou dobře výšiově navazuje. Vlastní objekt studentského bydlení na formu bloku s klidným a bezpečným vnitřním dvorem a rozdílnou hloubkou, výškou a částečně i funkcí jednotlivých křídel, kterými tak reaguje na jejich rozdílnou pozici ve struktuře okolí zástavby. Také vlastní funkční náplň nvárhu tvoří pestřejší směs, která reaguje jak na pozici v centrální části města i na sousedství bezpečnostně problematické čtvrti, tak na fenomén studentského bydlení. Lapidární hmotné řešení je dále rozvíjeno v řešení fasád jednoduchým rastrem, který má také formálně spojit výškově a provozně různá křídla do jednoho celku. Přes pozornost věovanou detailu a dobré grafické zvládnutí plánů však fasády zůstávají příliš v rovině schematu a jejich dopracování do architektonicky plného a přesvědčivého výrazu by vyžadovalo další a delší práci na projektu. Otázky a náměty k obhajobě: Jak je objekt rozdělen do požárních úseků aa to včetně řešení fasád? Jak bude vypadat a fungovat část vnitrobloku podél východní fasády navržené stavby? Mají všechny obytné buňky dostatečné oslunění? Jaký bude povrch a jaké využití střech nižších křídel (východní a jižní)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Vlastní analýza problému řešení a artikulace či nalezení jeho základních otázek působily zpočátku studentu určité potíže, při jejichž překonávání příliš spoléhal na korekce pedagogů. Když však nabyl přesvědčení o vhodnosti nalezeného konceptu řešení, postupoval soustavně k jeho zpracování. Jistá nejistota na počátku práce byla v jejich dalších fázích kompenzována samostatností a cílevědomostí. Celkově student na diplomové práci pracoval se zájmem a průběžně po celý semestr.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Todorov, Petr

Předložená diplomová práce je založena na sympatických koncepčních myšlenkách: rehabilitaci narušené urbanistické struktury, jasnosti a racionalitě provozního řešení a souladu architektonické formy a konstrukce. Práci hodnotím jako velmi zdařilou, k prezentaci celkové kvality konceptu však chybí dopracování některých podstatných částí práce (formulace vnitrobloku a náměstí před lázněmi, podrobnější doložení architektonického a konstrukčního svorníku návrhu v řezech fasádami atd).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Urbanistické řešení je racionální a srozumitelným způsobem vstupuje do řešeného území. Tato lokalita se vyznačuje porušením městské blokové struktury a absencí funkční, prostorové a hmotové artikulace. Návrh správně uzavírá blokovou strukturu vyššími křídly do ulic Bratislavská a Ponávka (hluk, výškové návaznosti, nároží) a jasně tak formuluje hmotu nového bloku. Nižšími křídly potom vymezuje vnitroblok navrženého domu a současně vytváří odpovídající měřítko pro koncipování nově vzniklého náměstíčka před lázněmi Ponávka. V řešeném prostoru je tak znovu vyřčena základní městotvorná artikulace: blok, vnitroblok, ulice a náměstí. Situační koncept bohužel není dopracován dořešením vnitrobloku a náměstí, dvou důležitých součástí urbanistického činu.
Architektonické řešení A Architektonické řešení zrcadlí základní prostředky a myšlenky, na nichž je postaven koncept domu: jednoduchost, racionalitu, návaznost na kontext a soulad konstrukce a formy. Zvláště uplatnění nosné konstrukce domu při formulaci výrazu jeho vnějšího pláště, vytváří výraznou a sympatickou charakteristiku architektury návrhu. Pevný vnější řád fasád je prostoupen druhotnou rovinou různých funkčních a prostorových prvků, které se promítají do vnější formy domu: terasy, vstupy, odpočinkové prostory na chodbách. Žaluziové plochy a kryty žaluzií vytvářejí potom třetí výrazový prostředek, podílející se svou asymetrickou kompozicí na odlehčení vážnosti vnějšího výrazu domu.
Provozní řešení B Provozní řešení logicky rozpracovává základní situační a funkční rozvrh. Severní a současně hlukem nejzatíženější strana (do ulice Bratislavské) je řěšena bariérovým dvoutraktem a funkce bydlení je tak orientována do chráněného vnitrobloku. Západní křídlo je řešeno jako trojtrakt s orientací bydlení východ-západ. Nižší křídla,stejně jako parter, jsou věnována společenským a provozním funkcím, které mají kontakt s prostory ulic, náměstí a vnitrobloku. Vstupy a komunikační jádra jsou umístěny v těžišti jednotlivých křídel, což podporuje racionalitu, přehlednost a vnitřní organizovanost provozu domu. Některé provozní detaily však nejsou dotaženy: z výkresů není úplně zřejmá ucelenost řešení všech svislých instalačních koridorů nebo např. způsob zásobování restaurace.
Technicko konstrukční řešení B Zvolené konstrukční řešení, navržené jako kombinace vnitřního železobetonového skeletu, nosného vnějšího obvodového systému a podpůrné nosné funkce komunikačních jader, je racionální, čitelné a uplatňuje se při formulaci výrazu architektury. Chybí však podrobnější rozpracování základního konstrukčního schematu, zvláště v rámci detailů vnějšího pláště domu, neboť právě tato část je výrazným průsečíkem základních myšlenek konstrukce, architektury a funkce předkládaného návrhu.
Formální úroveň B Grafické zpracování je přehledné a čisté. Formální úroveň zpracování odpovídá svým charakterem racionalitě a jasnosti základního konceptu. K přesvědčivější prezentaci chybí rozměrové doložení a okótování některých důležitých míst, která souvisí s podstatou základních myšlenek návrhu: konstrukční moduly, požární pásy mezi okny na fasádě, obvodový plášť ve vazbě na konstrukci a stavební fyziku (celkový vodorovný a svislý řez fasádou) atd.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 22799