TOMÁŠ, D. Návrh informačního systému pro podporu chodu podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Neuwirth, Bernard

Pro přechod na Vámi navrhované řešení jste zvolil nárazovou strategii pro zavádění IS ve firmě. Uvažoval jste i nad tím jak eliminovat případná rizika, která s tímto rozhodnutím souvisejí? Po jaké době by jste firmě opět doporučil analyzovat stav IS za účelem posouzení provedených změn?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Foltýn, Martin

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 49655