MORDOVÁ, L. Business Intelligence jako řešení pro řízení rizika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Práce splňuje zadané cíle. V návrhové části mohla být blíže specifikována rozšiřitelnost funkcionality navrženého řešení o další oblasti BI. Práci doporučuji k obhajobě. Jaké vidíte možnosti využití datového skladu pro predikce finančních rizik s využitím Data Miningu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Polák, Martin

Předložená práce z mého pohledu splňuje požadavky na úplnost, úroveň a přínos pro praktické i teoretické využití. Pokud uvedenými postupy rozšíříme již námi prováděné finanční analýzy, věřím, že nám pomohou snižit rizika, a to především finanční, při dalším rozvoji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49653