TOMANOVÁ, V. Postupy pro nakládání a vyvažování letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Petr

Předložená bakalářská práce si klade za cíl základní seznámení se s postupy při vyvažování letadel, nakládání a zpracování relevantní letové dokumentace. Po formální stránce bylo těchto cílů dosaženo. Rovněž byl splněn i požadavek na uvedení praktického příkladu vyvážení letadla a výčtu některých speciálních požadavků leteckých společností. Z pohledu vedoucího práce lze hodnotit kladně celkový přístup autorky k dané problematice. Dále je nutné vyzdvihnout autorčinu samostatnost a vlastní iniciativu při shánění potřebných informací. Za lehké nedostatky práce považuji v některé oblasti formální úpravy. Konkrétně, uvedené rovnice nejsou očíslovány, seznam zkratek není řazen abecedně, u neautorských obrázků nejsou uvedeny zdroje jejich získání atd. I přes drobné nedostatky ve formální úpravě navrhuji práci k obhajobě se stupněm velmi dobře (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Obuch, Matej

Autorka splnila ciele zadania v plnom rozsahu. Pri spracovaní problematiky sa autorka nevyhla niektorým faktickým chybám. V kapitole 3 Zatížení sa odkazuje na predpis JAR OPS 1, ktorý bol ale v roku 2008 nahradený. Z formálneho hľadiska je autorke možné vytknúť zoznam skratiek. Nie je zoradený abecedne a niektoré skratky v ňom chýbajú. Rovnako v práci nie sú použité všetky zdroje uvedené v Zozname použitej literatúry, v prílohách chýbajú úplne. V závere práce chýba vlastný názor autorky na danú problematiku. Prácu odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 47507