MAIRINGEROVÁ, A. Analýza vybraných ukazatelů firmy STERIPAK, s.r.o. pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kropáč, Jiří

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) D
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Doubravský, Karel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle práce B
Úrověň zpracování práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos a praktické využití návrhu C
Odborná jazyková úrověň C
Písemná a grafická úprava B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 49600