VAŇOREK, T. Studie řízení neziskové organizace v resortu školství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce je zaměřena na optimalizaci řízení neziskové organizace a v současné době velmi úzkoprofilového stupně základního školství. Autor se pokusil o shromáždění všech zákonů, směrnic a vyhlášek, které upravují řízení a poskytují možnost samostatného rozhodování o činnosti tohoto zařízení. Ale na druhé straně je třeba zvážit i jednání s rodiči a pedagogickou činnost řídících pracovníků

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Mgr.Marek Viskot

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 22713