HLADÍKOVÁ, M. Archeologický park Mikulčice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šindlar, Jiljí

Architektonická studie nabízí jiný pohled na možné řešení provozních objektů muzea způsobem, který minimalizuje požadavky na nadzemí konstrukce, což sice zvýrazňuje téma "hladiny podzemní vody" a problémy zátopových území, nicméně přináší zajímavé začlenění objektu do krajiny. Dispoziční schéma je navrženo, jako do jisté míry variabilní, což umožní optimalizaci /ale hlavně aktualizaci/ ve využití prostorů galerie, muzea, pracoven atd. Architektonická studie je jedním ze zajímavých pokusů o řešení mimořádně náročného úkolu, jehož význam je dán nezastupitelností tohoto území v kulturních dějinách naší země. Otázky a náměty k obhajobě: Předmětem odborné rozpravy by mohlo být téma týkající se založení objektu, konstrukce hlavního výstavního prostoru a zvolený systém zabezpečení proti vodě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Studentka pracovala cílevědomě a zodpovědně, se snahou po dosažení optimálního řešení provozního objektu archeologického parku, jak po stránce architektonické, tak provozní.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Urbášková, Hana

Hmota objektu je citlivě osazena do přírodního prostředí. Také volby materiálů jsou vhodně navrženy. Provoz objektu je řešen bezbariérově. Vzhledem k tomu, že objekt není provozně náročný, mohla být větší pozornost věnována interiéru budovy a detailu. Sociální zařízení pro zaměstnance kavárny je řešeno společně s WC pro veřejnost u vstupu do kavárny mimo její zázemí. Situace objektu je pouze schematická, bez popisu, bez jasných dopravních vazeb, zakreslení vstupů a orientaci vůči světovým stranám. Dopravní obslužnost objektu není vyznačena, jen v situaci širších vztahů jsou vyznačeny trasy pro pěší, handicap, cyklostezky, trasy pro koně a lodní vyhlídková trasa. Není jasné napojení objektu na inženýrské sítě a konstrukční řešení objektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení B
Provozní řešení C
Technicko konstrukční řešení C
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 22738