TOMÁNEK, M. Centrum trvale udržitelného rozvoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Koleček, Ivan

Úvaha autora vzhledem k filozofii TUR se soustřeďuje na jeden ze tří jeho pilířů - sociálního vztahu člověka k jeho prostředí, který je v kontextu prostředí Ostravy stále aktuální. Jiné stránky TUR, ekologie či ekonomika jsou brány okrajově - přítomností zeleně nebo energetickými principy klimatických podmínek bydlení. Základní otázka, kterou si autor klade, je soustředěna na definování výjimečných situací k výměně, setkání a činností člověka v jím definovaném světě. Jeho odpověď zůstává na jedné straně teoretická, ale na druhé straně toto vytržení z kontextu města nabízí pohled na hranice reálných prostředků architekta v rámci funkce a potenciálu místa, které přeci jen zůstává jedním ze základních prvků architektonického projektu. Jsme zde před klasickými postoji v historii architektury: dům město - město domy umělé prostředí - prostředí člověka přírodní prostředí - prostředí města Tři úrovně města Ostravy, podzemí, parter a jeho zastavění ve výškové hladině, jsou pro město typické - průmyslové stavby, radnice, věžové domy. Výšková hladina je definována již v měřítku města jako celek s návazností na jeho bohatost struktur a na okolní krajinu, zde autor využívá jen částečně tohoto dominantního postavení veřejné funkce. Napojení na parter města je otevřený vztah bez definice vchodů a bez jasnější návaznosti na městskou strukturu. Příliš formální vyjádření architektonických prvků, fasáda, vertikální komunikace, mechanická výška podlaží, prostorová struktura nemají dostatečnou základní strukturu odpovídající městu domu, orientace, identita místa v domě- městě. Ta je jen vázána na vztah s okolní krajinou, zastavěnou, volnou, dálkovou. Zde vidím ještě další potenciál stavění ve výšce, členění odpovídající prostorům města - náměstí, čtvrtě, bloky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C Přístup k filozofii TUR z velké šířky pohledu vede k přesné definici jednoho jeho pilíře sociálních vztahů v prostředí nového typu zastavění, domu města ovládnutého v rámci hodnotného architektonického projektu. Jeho nedokončenou stránkou je vztah domu - města k městu samotnému.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Návrh si zaslouží podrobnější komentář. Domnívám se, že jeho autor nepochopil základní smysl trvale udržitelného vývoje. Přes mlhavost tohoto pojmu jde bezpochyby při aplikaci na architekturu o stavby, které jsou šetrné ke svému okolí, ale zároveň se dají také postavit a provozovat prostředky přiměřenými svému účelu. Návrh pana Tománka je extrémně náročný na provedení a na provoz. Ukazuje především fantazii svého autora. K. Frampton, nejvýznamnější současný teoretik, mluví o neetické architektuře ( v souvislosti s olympijským stadionem v Šanghaji realizovaným s mimořádnou spotřebou oceli - prakticky jako reklamní objekt). S tímto názorem se stotožňuji. K návrhu pana Tománka mám nedůvěru, považuji jej za nepřiměřený vůči svému prostředí a v rozporu s obsahem. Domnívám se, že architekt má určitou odpovědnost k prostředí, ve kterém se pohybuje. Heslo TUR na tom nic nemění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení D
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení E
Formální úroveň C
Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 22748