MATĚJOVÁ, P. Nová nábřeží - skrytý potenciál Svitavského náhonu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

K vlastní autorčině volbě a výběru řešených lokalit by snad více svědčil sevřenější a těsnější prostorový koncept s aktivnější dostavbou území podél náhonu, který by byl blíže k postindustriálnímu duchu místa i k reálně využitelnému množství protékající vody malého toku. Větší odvahu k velkorysejšímu konceptu urbanistického řešení nahrazuje autorka dle svého naturelu pečlivým a promyšleným detailem parteru nábřeží inklinujícímu více k parkovým úpravám s podrobností povrchů, výběru vhodných stromů i doplňujícího mobiliáře. Otázky a náměty k obhajobě: Blíže objasnit rozdílnost a společenskou hierarchii navržených veřejných prostor.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Zodpovědná, pracovitá, snaživá, se smyslem pro detail
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Seitzová, Iveta

Práce v přesvědčivé míře integruje element VODA do struktury řešeného území. Je zde citlivě prostřídán typ městského nábřeží a krajinného břehu tak, aby procházka podél náhonu byla dostatečně rozmanitá. Vhodně zvolené demolice objektů a uvážený návrh funkční náplně stávajících budov a veřejných ploch skýtají potenciál k tomu, aby se postindustriální území stalo cílem především trávení volného času obyvatel a tím přispělo k zatraktivnění nejen celé městské části, ale ve vazbě na širší vztahy i svého okolí. Ve vztahu k řešení dopravně-provozní situace při průjezdu viaduktem v ulici Špitálka a dalšímu prověření prostorového umístění zastávek rychlodráhy skýtá návrh prostor k zamyšlení a k dalším úvahám.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A zpracováno citlivě s jasnou ústřední myšlenkou a smyslem pro urbanistický detail
Architektonické řešení A promyšlené a nápadité
Provozní řešení B velmi dobré, avšak s potenciály pro další variantní zpracování
Technicko konstrukční řešení B vykazující drobné nedostatky, jež pro toto zadání nejsou relevantní
Formální úroveň A kultivované dílo, jež ve své komplexitě názorně a přesvědčivě prezentuje analytickou i návrhovou část diplomové práce
Navrhovaná známka
A
Body
95

eVSKP id 22756