GRUBER, J. Hodnocení úrovně finančního zdraví zdravotních pojišťoven v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zinecker, Marek

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání D
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D
Odborná úroveň navrhované části D
Přínos a praktické využití návrhu D
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Navrhovaná známka
D

Otázky

Posudek oponenta

Hudečková,, Jaroslava

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 12032