LANC, M. Nová Pražská brána ve Znojmě (jedním domem dvě náměstí) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Promyšlená koncepce od nejširších a nejobecnějších úvah o soudobé architektuře v historickém prostředí, pracovní postup k optimalizaci měřítka, volby konkrétní náplně a architektonického výrazu domu. To vše je presentace tvůrčí samostatnosti autora i jeho komplexní připravenosti na konkrétním návrhu domu. Úloha stanovená zejména podtitulem zadání (Jedním domem dvě náměstí) tak byla příkladně splněna Architektura podpořená správnou volbou integrujících elementů parteru veřejných prostor vyjadřuje vyzrálý tvůrčí názor autora. Otázky a náměty k obhajobě: Jak by autor argumentoval při obhajobě návrhu domu u zástupců památkové péče?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Pilný, pracovitý, zaujatý pro vlastní koncept
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Boháč, Ivo

Student předložil ve své diplomové práci výrazný urbanistický a architektonický koncept nové vize znojemského náměstí Svobody, a to jak v prostorovém řešení předmětného území, tak z pohledu hmotového a výrazového pojetí navržené zástavby. Svojí prací dokladuje snahu tvořivě rozvíjet zadané téma a určitou odvahu pouštět se do aplikací technicky a konstrukčně náročných urbanistických a architektonických plánů. Autor využívá kompozičních, materiálových a konstrukčních prvků adekvátně jejich poslání a tedy i významu v konceptu nabízeného řešení. Uplatněné principy utváření městských prostorů,předložený návrh nové městské struktury, jakož i provozně dispoziční koncept navrženého objektu městského domu "Nové Pražské brány" hodnotím jako čisté a plně funkční. V souladu s výraznou architektonickou formou a jasnými konstrukčními principy vytvářejí zdařilý a profesionální pokus o řešení zadaného tématu. Student se úkolů ujal osobitým a svérázným způsobem. Za nesporný klad koncepčního přístupu lze považovat jeho odvahu vstoupit do řešeného území s návrhem jasně odrážejícím principy soudobého architektonického výrazu, což může být v daném prostředí určitým oživením. Výsledný návrh řešení prokazuje citlivý přístup autora k řešené struktuře. Koncepčním pojetím prostor a hmot dokazuje dostatek, či spíše správnou míru odvahy konfrontovat dané prostředí s prvky vlastního tvůrčího vyjádření. Otázky a náměty k obhajobě: Vytknout předložené práci lze snad jen určité drobnosti, jako dílčí nepřesnosti v grafickém značení konstrukcí a především souladu zakreslených prvků a konstrukcí v půdorysech, v řezech a ostatních grafických přílohách - část střešních teras, zelených střech, prvků zábradlí vymezujících prostory terasy.... K dořešení se nabízejí rovněž některé typologické prvky návrhu nového objektu, jako vstup do zóny skladů a zázemí personálu přes kuchyň kavárny, komplikovaný tvar nástupu k bytu č.1 po schodišti ve venkovním prostoru, nebo diskutabilní umístění sklepní kóje pro byt č.1 ve vedlejším vstupu do druhé části bytového domu. Atraktivitě řešení vlastních bytů také neodpovídá přístup k bytu č.1 úzkým venkovním prostorem, kde jsou soustředěny nádoby na odpad z celého domu, tedy i z provozu kavárny. Pro lepší přehlednost návrhu doporučuji do textové části studie zařadit kapitolu provozně dispozičního řešení objektu s uvedením funkcí, které dům obsahuje. Ostatním aspektům návrhu je v textu věnována dostatečná pozornost, zmínka o provozech domu ovšem chybí. Pro diskusi při obhajobě doporučuji soustředit se na základní filozofii návrhu, nosné koncepční principy řešení prostoru komorních náměstí a domu, který je definuje - spojuje i rozděluje zároveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A invenční, promyšlené
Architektonické řešení A odvážné, promyšlené
Provozní řešení B funkční, čisté
Technicko konstrukční řešení B adekvátní
Formální úroveň A velmi dobrá
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 22754