HANDLÍŘOVÁ, P. Nová nábřeží - skrytý potenciál Svitavského náhonu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Autorka vybrala pro řešení část náhonu, která je již mimo intensivně urbanizované okolí.Na první pohled zdánlivě snazší téma pro úpravy nábřeží, které je již upraveno konvenčním způsobem a je více inženýrským vodním dílem ve volné krajině než integrovanou součástí veřejného prostoru se ukázalo jako složitější problém. Promyšleným postupem zvládla autorka intuitivně vybrané tři zcela rozdílné typy prostředí, prostorově i funkčně začlenila a vzájemně propojila nejbližší okolí s nově upravenými úseky nábřeží. Integrujícím prvkem propojující celoměstské využití veřejných prostorů nábřeží jsou kontinuální trasy pro pěší i cyklisty. Navržená řešení by si zasloužila méně skromnější presentaci zejména v prostorovém zobrazení situací s rozdílnými reliéfy. Otázky a náměty k obhajobě: Blíže objasnit koncepci míst "Mlýn" a obou lokalit u sídliště.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Rozvážná a racionální, s projevem jisté zkušenosti v navrhování
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Ing.arch.Roman Svojanovský

Studentka prokázala dostatečné schopnosti pro postup k obhajobě diplomové práce. Urbanistické řešení je jednoduché a logické. Architektonický koncept je střízlivý až strohý.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Střízlivé urbanistické řešení, autor stojí oběma nohama na zemi.
Architektonické řešení A Jednoduchá horizontalizující architektura navazující na charakter urbanistického řešení. Pro rekreační funkci až příliš strohé.
Provozní řešení B Provozní řešení je pojato jednoduše a logicky. Konfliktní může být křížení pěší trasy s automobilovou dopravou na prodloužené ulici Dornych.
Technicko konstrukční řešení A Vzhledem k rozsahu urbanistické studie je pojato zjednodušeně. Z perspektiv je zřejmé, že materiálové a konstrukční řešení je v návrhu bráno v potaz.
Formální úroveň A Kvalitní grafické zpracování s podrobnou rozborovou částí. U vlastního návrhu mi chybí odkazy na perspektivy a ideové zdůvodnění návrhu.
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 22750