ŠLECHTA, J. Návrh informační podpory programu Erasmus [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Práce je pečlivě zpracována, odráží znalosti, které diplomant osobně získal s nedostatky ve fungování programu Erasmus, na které navrhuje nový rámec procesů tohoto programu, čímž byl splněn definovaný cíl práce. Práci doporučuji k obhajobě. Ve Vašem návrhu píšete o integraci dalších částí současného programu Erasmus s navrhovaným systémem. Mohl byste, prosím, nastínit, jakým způsobem byste tyto oblasti současného programu ERASMUS propojil? Uvádíte možnost převádět data z navrhované transakční databáze do datového skladu pro účely analytického zpracování. V čem vidíte největší přínos potenciálního datového skladu a analytického zpracování takových dat pro program ERASMUS?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Binder, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 49684