SEMANČÍK, R. Studentský dům na Starém Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Oplatek, Jiří

" Koncept návrhu vyznačující se citlivou intervencí do rostlé zástavby městského bloku vychází z dobře dokumentované zajímavé analýzy jeho vývoje. " Dispozice poměrně složitého provozu dosáhly dobré úrovně. " Volba konstrukčního systému vychází z potřeb zvolené funkční náplně " Architektonický výraz neodpovídá vrstvení funkcí v objektu . O tom, že měřítko členění uličního průčelí je danému prostředí cizí vypovídají především zručné vizualizace " Grafické zpracování je přehledné, na předpokládané velmi dobré úrovni. Otázky a náměty k obhajobě: Vysvětlete co vás vedlo k tomu, že studentský dům se tváří zcela jinak do ulice Křížové, jako do vnitrobloku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Průběžné pracovní nasazení, zájem a invence nejsou žel z výsledného návrhu dostatečně patrné.
Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Křížek, Jiří

Diplomová práce je založena na smysluplném urbanistickém i architektonickém konceptu , který si neklade za cíl jen doplnění uliční fronty, ale současně i zachování stávajících hodnot vnitroblokového prostoru. Solidně propracovaný architektonický koncept, citlivě reagující na prostředí daného místa, je jistě výsledkem seriozní práce celého diplomového semestru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Diplomant ve své práci řeší zástavbu rozsáhlé stavební proluky v ulici Křížové na Starém Brně a navazujícího vnitroblokového prostoru. Narušenou blokovou strukturu uzavírá hlavním objektem v ulici Křížové, jehož hmota, s konkávně zlomenou uliční fasádou, citlivě reaguje na zakřivený průběh protější uliční fronty i na nelehké ukončení u navazujících objektů. Uliční objekt je doplněn novou stavební intervencí uvnitř vnitrobloku. Zde se autor snaží respektovat stávající stavební strukturu, kterou cíleně využívá ve svém konceptu a navazuje na ni ( torzo bývalé pekárny, pavlačové objekty). Nová zástavba tak člení vnitroblok na několik menších dvorů, s odlišným funkčním charakterem, které však v zásadě zachovávají stávající prostorové kvality původních poloprivátních dvorů.
Architektonické řešení B Hlavní uliční objekt, vyplňující celou šíři proluky, svými pěti nadzemními podlažími přiměřeně navazuje na okolní uliční zástavbu. Přímá uliční linie proskleného parteru napnutá mezi vymezující štíty obou sousedů, úspěšně umocňuje prolomení předsazené fasády horních podlaží. Zlom fasády zde signalizuje pozici hlavního vstupu a zároveň průchodu do vnitrobloku. Velmi problematické ostré napojení na oba sousední objekty je zde úspěšně zvládnuto redukcí objemu do struktury rohových balkónů. Ty definují obě nároží a po stranách ukončují hlavní hmotu. Použitím keramických prvků na hlavní fasádě se autor možná snaží vynést část atmosféry uzavřeného vnitrobloku na světlo ulice ( cihelné zdivo kaple, neomítané požární zdi …), nebo se jen odlišit od privátní obytné funkce okolních omítaných domů. Každopádně nepříliš šťastně prezentované pojetí uliční fasády v podobě abstraktního čárového kódu, evokující až kancelářský charakter budovy, bude ve skutečnosti asi působit přívětivěji díky dynamice jednotlivých stínících žaluzií. Jednopodlažní hmota studentské jídelny s kuchyní vymezuje, spolu s rekonstruovaným pavlačovým křídlem, vnitřní dvůr s dominantou torza bývalé pekárny - kapličky Sv. Tomáše. Koncept štěrkového dvora, s vodní hladinou, v níž se zrcadlí staré zdivo pekárny a zelení porostlé fasády, dává tušit atmosféru příjemného relaxačního místa, jako kontrast k ruchu okolních ulic. Třípodlažní pavlačové křídlo vymezuje druhý dvůr obklopený původními pavlačovými objekty. Škoda, že práce lépe neprezentuje místo napojení tohoto křídla na stávající objekty, jakož i bližší charakter a atmosféru druhého dvora.
Provozní řešení B Základní funkční využití - bydlení studentů - autor doplňuje dalšími souvisejícími i částečně komerčními aktivitami. Situování a využití mediatéky v parteru domu, v bezprostřední kontaktu rušné ulice, je diskutabilní. Poměrně rozlehlé prostory studentského klubu a ateliérů jsou definovány jen zkratkovitě. Doplnění sportovně relaxačních aktivit v 1.pp je jistě přínosem, ovšem koncepce plaveckého bazénu v suterénu objektu, je z hlediska provozní efektivnosti, až příliš velkorysá. Diplomant se sice snaží podzemní prostor zatraktivnit horním prosvětlením, ale jeho efekt v daném provedení nebude asi příliš výrazný. V dispozicích zcela chybí detailnější řešení provozu a zázemí kuchyně, vazba na zásobovací výtah je složitá. Rovněž není řešeno jakékoliv provozní a skladové zázemí ubytovací kapacity. Osazení dvou výtahů v dvorním schodišťovém jádru je předimenzované. Řešení dispozic ubytovací kapacity je přehledné. Účelnost zdvojení hygienických buněk pro 4 osoby je sporná. Nájezd do podzemní garáže z nového průrazu bude jistě znamenat destrukci stávajícího pavlačového objektu, jehož přítomnost autor paradoxně programově preferuje.
Technicko konstrukční řešení B Nosná konstrukce stavby založená na systému železobetonového skeletu a železobetonových stěn je adekvátně rozvržena bez zásadních nedostatků. Hloubení stavební jámy dvou podlaží podzemních garáží, v těsném kontaktu s původní zástavbou dvora si vyžádá náročnější provedení podzemních obvodových stěn a pažení stavební jámy. Konstrukční detail prezentuje řešení uliční fasády jako železobetonové stěny s vnější tepelnou izolací a odvětrávaným keramickým zavěšeným obkladem. Ve skladbě střešního pláště není možno uvažovat s provedením penetračního nátěru a natavením asfaltových hydroizolačních pásů na tepelnou izolaci z EPS. Ve skladbě obvodové stěny je zbytečné použití parozábrany mezi železobetonovou stěnou a tepelnou izolací. Použití tepelné izolace v tl. 200 mm pod základovou vanou je nemožné. Použití vyššího topného registru než je tl. podlah je takto neřešitelné.
Formální úroveň C Práce je dokumentována v přiměřeně přehledné grafické formě. Přínosem jsou koncepční schémata doprovázející úvodní text. Grafika prezentace fasád není zvolena úplně přesvědčivě a jak v 2D tak 3D prezentaci má jistě své rezervy.
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 22764