VONDRÁČEK, V. Optimalizace sacího potrubí zážehového motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Martin

Zadání výše uvedené diplomové práce pana Bc. Václava Vondráčka bylo obsáhlé a vyžadovalo zejména úspěšné zvládnutí znalostí z oblasti termomechaniky a konstruování, včetně zvládnutí moderních počítačových CAD systémů a výpočetních softwarů CFD. K řešení diplomové práce diplomant přistupoval pečlivě a odpovědně, se snahou zvládnout jak část teoretickou, tak především samotný návrh sacího traktu se zaměřením zejména na jeho vlastnosti z hlediska ztrát vlivem škrcení směsi nasávané do motoru. Využíval konzultací a potřebných podkladů k řešení, a to jak domácí, tak i zahraniční odborné literatury, včetně dokumentace k použitému softwarovému vybavení. S jejich využitím pak dospěl k celkovému návrhu sacího traktu, který byl výpočetně ověřen a následně optimalizován.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vančura, Jan

Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci sacího traktu spalovacího motoru, především na část regulace škrcení motoru. Ve své podstatě se nejedná o optimalizaci jako takovou, ale o porovnání dvou konstrukčních variant a následné modifikace s cílem snížení talkových ztrát v sacím traktu. Student pro dosažení cílů práce využil znalosti nabyté z předchozího studia, a to především z oblasti CAD modelování a mechaniky tekutin. Dále si musel osvojit techniky reverzního inženýrství pro získání předlohy CAD modelu a CFD metod pro vlastní výpočet hmotnostního toku v sacím potrubí. Student k vlastnímu výpočtu použil adekvátní metody, jak při diskretizaci modelu tak při vlastním řešení proudění vzduchu v sacím traktu. Za přínosné považuji především porovnání méně tradiční konstrukce škrcení motoru lištou s konvenční klapkou. Dále je velice přínosná validace výsledků ze CFD simulace měřením na profukovací stanici. Práce je graficky velmi zdařená, pro vyšší přehlednost bych však část validace výpočtu přesunul na závěr práce. Celkově je práce na velmi dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 33895