FRYBERT, J. Počítačové modelování a analýza dielektrických spekter [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Frk, Martin

V teoretické části se pan Frybert věnoval popisu chování dielektrik v elektrickém poli, uvedl přehled nejpoužívanějších distribučních funkcí popisujících rozložení relaxačních dob. V průběhu experimentální práce se pan Frybert neuspokojil pouze s již odvozenými rovnicemi pro jednotlivé složky komplexní permitivity uváděnými v literatuře. Při vlastním odvozování nejprve naznačil podrobný postup rozkladu a následně sám matematicky rozložil výrazy pro komplexní permitivity na reálné a imaginární složky. V programovacím jazyce C++ Builder vytvořil aplikaci, umožňující aproximovat frekvenční závislosti složek komplexní permitivity respektující dva různé polarizační mechanismy a jeden vodivostní mechanismus. Na základě zkušebního provozu a mého testování mohu konstatovat, že vytvořený program je plně funkční. Rovněž je splněna přímá komunikace softwaru s měřicími přístroji. Zadání práce bylo rámcově splněno, přesto se domnívám, že některé kapitoly by mohly být rozpracovány do větší hloubky. Vlastní práce je přehledně uspořádána do jednotlivých kapitol a grafické zpracování je na dobré úrovni s občasnými formálními nedostatky a větším podílem obrazových výstupů z vytvořeného softwaru. Studentova aktivita byla rozložena v průběhu semestru velice nerovnoměrně a její intenzita se zvyšovala s blížícím se termínem odevzdání práce. Nutno podotknout ale, že po celou dobu zpracování diplomové práce pan Frybert prokázal vysokou míru samostatnosti a k řešení přistupoval zodpovědně. V případě častějších konzultací mohla být práce zpracována detailněji. Při zpracování diplomové práce student využil několika literárních zdrojů, které řádně citoval, v souladu s příslušnou normou, v kapitole Seznamu literatury. Pro studium však mohl využít i publikace, zabývající se detailněji problematikou dielektrické relaxační spektroskopie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 38/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 14/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Rozsívalová, Zdenka

Cílem práce bylo seznámit se s metodou dielektrické relaxační spektroskopie ve frekvenční oblasti, prostudovat chování dielektrických materiálů vystavených účinkům střídavého elektrického pole a ve zvoleném programovacím jazyce vytvořit aplikaci zaznamenávající dielektrická spektra přímo z experimentálních měření ve frekvenční oblasti a umožňující následnou aproximaci relaxačních dob vhodnou funkcí. Vytvořený software má současně modelovat grafické závislosti dielektrických spekter v širokém frekvenčním rozsahu na základě vstupních hodnot vybraných fyzikálních parametrů. Diplomant Bc. Jan Frybert zpracoval závěrečnou práci v rozsahu 53 strany včetně přehledu použité literatury a seznamu symbolů vyskytujících se v textu. Práci vhodně rozčlenil na teoretickou a praktickou část a doplnil úvodem do problematiky a závěrem shrnujícím význam vytvořené aplikace. V teoretické části je uveden přehled polarizačních mechanismů, popsány polarizace ve stejnosměrném a střídavém elektrickém poli, metoda dielektrické relaxační spektroskopie, provedeno shrnutí funkcí relaxačních dob. V praktické části je charakterizováno programové prostředí a proveden výběr programovacího jazyka, je naznačen postup rozkladu rozložení relaxačních dob a poměrně podrobně jsou popsány jednotlivé části programu. Vzhledem k tomu, že má aplikace zpracovávat přímo naměřená data, mohla být provedena obsáhlejší interpretace výsledků, matematická i fyzikální, na praktickém příkladu. Předložená práce je sepsána pečlivě, přehledně a výstižně, s vnější úpravou na dobré úrovni. Požadavky zadání byly v zásadě splněny. Odborná úroveň předložené práce a její zpracování splňují požadavky kladené na diplomovou práci, vytvořená aplikace je vhodná pro zařazení do laboratorně počítačových cvičení materiálově orientovaných předmětů, jak v bakalářském, tak i magisterském studijním programu, a to v prezenčním i kombinovaném studiu. Studentům, jak prezenční, tak především kombinované formy studia, umožní lepší pochopení studované problematiky při samostatném studiu, případně absolvování laboratorního cvičení přímo z domova nebo kolejí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Odborná úroveň práce B 40/50
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 41121