ŠTENCLOVÁ, J. Studie výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce plní sestavené cíle bez vazeb na konkrétní možnou realizaci v praxi. Naznačuje směry řešení, ale nevyhodnocuje přínosy ekonomické a mimoekonomické.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ing. Tesař

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 41125