OHAŇKA, Z. Vliv velikosti částic a způsobu přípravy na hydrataci vápenato-hlinitých fází [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Koplík, Jan

Student Bc. Zdeněk Oháňka ve své práci studoval vliv velikosti částic a způsobu přípravy na hydrataci vápenato-hlinitých fází. Student postupně zdárně splnil všechny cíle, které se vážou k této práci. Prokázal schopnost samostatně pracovat jak při práci v laboratoři, tak při zpracování a interpretaci získaných dat. Byl schopen jasně formulovat závěry vyplývající z dané práce a konfrontovat je s informacemi uvedenými v odborné literatuře. Práce splňuje požadavky očekávané od diplomové práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce B
Závěry práce a jejich formulace A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Kvalita zpracování výsledků B
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Másilko, Jiří

Diplomová práce Bc. Zdeňka Ohaňky se zabývá studiem hydratace vápenato-hlinitanových fází v závislosti na distribuci částic a metody přípravy. Cílem práce je sledování průběhu hydratace a porovnání vzniklých hydratačních produktů. Ač se zdá, že je tato problematika dostatečně známa, tak stále existují oblasti, které je třeba dále rozvíjet. Samotná práce je zpracovaná přehledně ve třech kapitolách, na které navazuje závěr, poskytující přehled o dosažených výsledcích. Velmi kvituji hodnocení vzniklých hydratačních produktů nejen rentgenovou difrakční analýzou, ale také využití vysokoteplotních metod. V různých literaturách lze nalézt různé výsledky a v této práci jsou tyto poznatky přehledně a poměrně kvalitně zpracovány a sumarizovány. Nicméně mi v závěru trochu chybí celkové shrnutí a porovnání obou metod, popřípadě nastínění problémů, ke kterým při vyhodnocování takto složitých systémů dochází. Práce je ale jinak na velmi vysoké úrovni a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 106066