LOŠKOVÁ, T. Extrakce anthokyanových barviv z bezinkových výlisků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Vespalcová, Milena

Zadání diplomové práce Bc. Terezy Loškové souvisí s tématem zpracování, resp. využití odpadů ze sadové produkce šlechtěných odrůd bezu černého. Náplň této práce byla formována na základě úzké spolupráce se zadavatelem a použité postupy byly uzpůsobeny jeho požadavkům a možnostem. Náplň diplomové práce spočívala v přípravě extraktu z bezinkových výlisků s cílem získat co největší množství zbylých anthokyanových barviv. Dále zpracovat získaný extrakt tak, aby byl dobře uchovatelný a využitelný pro barvení potravin. V získaném produktu pak stanovila vybrané chemické charakteristiky významné pro jeho další využití. Diplomovou prací posluchačka navazovala na svou práci bakalářskou. Diplomantka nejdříve prostudovala potřebné informační zdroje a získané poznatky sepsala do přehledného výchozího textu. Dle mého názoru, tato část diplomové práce nemusela být až tak strohá a stručná. Nicméně z věcného hlediska je zpracovaná rešerše dané problematiky plně dostačující. Posluchačka pracovala po celou dobu samostatně, pečlivě a s přehledem. V laboratoři se pohybovala s jistotou, rychle zvládla všechny použité instrumentální metody. Podle potřeby využívala konzultací, na které byla vždy dobře připravená, přicházela s vlastními názory a návrhy na řešení problémů. Má všechny předpoklady vyrůst do pozice vedoucího a dobrého výzkumného pracovníka. Na základě výše uvedeného předloženou diplomovou práci studentky Bc. Terezy Loškové jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou VÝBORNĚ – A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pořízka, Jaromír

Předkládaná diplomová práce autorky Bc. Terezy Loškové pojednává o problematice extrakce anthokyanových barviv z bezinkových výlisků. Téma této práce zapadá do série ovocnářských prací realizovaných na ÚCHPBT FCH VUT v Brně. Hlavním cílem bylo vyextrahovat anthokyanové barviva z bezinkových výlisků, extrakt zakoncentrovat a stanovit jeho vlastnosti. Výsledky této práce by měly být aplikovány při vývoji nových výrobků. Diplomová práce je sepsána na celkem 55 stranách, včetně příloh. Práci zahajuje velmi krátký úvod a plynule přechází k teoretické charakteristice bezu černého. Do této kapitoly jsou zařazeny i technologické pasáže o koncentraci ovocných šťáv, způsobech extrakce aj. To by si jistě zasloužilo, z hlediska přehlednosti a logického členění vlastní kapitolu. Z hlediska informační hodnoty je teoretická část solidní. Autorka čerpala z 57 literárních zdrojů, které jsou správně citovány. V experimentální části Tereza Lošková popisuje veškeré experimenty, které byly v rámci této práce realizovány. Postupy jsou dostatečně podrobné, škoda jen, že autorka neudržela jednotný styl pro všechny experimenty. V experimentální části jsem postrádal informaci o použité koloně pro HPLC analýzy. Tu jsem našel až po delším hledání ve výsledkové kapitole. Dále v části o HPLC chybí konkrétní postup úpravy vzorku před analýzou. Je pouze uvedeno, že byl nařeďen vodou. Výsledky této práce jsou logicky rozděleny do podkapitol a prezentovány ve formě dobře provedených tabulek a grafů. K charakteristice bezinkových extraktů není mnoho co dodat. V práci je však jeden zásadní výsledkový rozpor a to při porovnání celkového obsahu monomerního pigmentu stanoveného ph diferenciální metodou s výsledky stanovení majoritních barviv pomocí HPLC. Na to, že se stanovovaly pouze dvě základní antokyanová barviva, byla jejich suma 5x větší než v případě stanovení totalu pomocí diferenciální metody. Autorka tento jev zaznamenala i v případě několika zahraničních studií. Dle mého názoru by měly být výsledky porovnatelné. Je možné, že problém byl způsoben při ředění vzorků. Charakteristika absorbčního spektra antokyanů je značně závislá na pH. Pokud při ředění nebo samotné analýze došlo k jeho změně, mohlo by se to projevit i na správnosti naměřených dat. Vhodné je ředit vzorky vhodným pufrem. Nicméně kromě tohoto problému musím Terezu Loškovou pochválit za úroveň zpracování výsledků. Použila vhodný statistický aparát a vše je dostatečně diskutováno. Kapitola o stanovení aromatických látek poté citlivě doplňuje základní charakteristiku extraktů. Závěry práce jsou srozumitelné a lze s nimi souhlasit. Z práce je vidět, že studentka strávila dlouhé dny v laboratoři. Co se týče formální úrovně práce. Typografie, sloh i gramatika jsou na dobré úrovni, až na několik překlepů. Na závěr tohoto posudku musím konstatovat, že Bc. Tereza Lošková splnila cíle práce. Výsledky jsou jistě dále aplikovatelné při výrobě extraktu z bezinek. Hodnotím ji celkovou známkou A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101769