DANČÁK, Z. Teoreticko-experimentální stanovení měrné energie vířivého čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fialová, Simona

Diplomová práce popisuje náročné téma, které je v literatuře poměrně málo zpracováno, jak je vidět i ze seznamu použitých zdrojů. Autor musel nastudovat složité partie z teorie parciálních diferenciálních rovnic a numerické matematiky, dále používání softwaru CFD (Computation Fluid Dynamics). V rámci diplomové práce namodeloval a zhodnotil stávající vířivé čerpadlo a na základě získaných výsledků navrhl principielně nové, tzv. harmonické čerpadlo, využívající principu odstředivého i vířivého čerpadla. Čerpadlo bylo vyrobeno, proměřeno v laboratoři a také namodelováno pomocí 2D CFD (MFR – Multiple Frame of Reference). Výsledky byly srovnány a dobře si odpovídaly, přestože dosažené účinnosti nebyly uspokojivé. Tato práce by si rozhodně zasloužila pokračování v podobě disertační práce, aby mohlo být dosaženo kýžených parametrů, nejlépe s rozšířeným modelováním na 3D. Pracoval velmi aktivně a dospěl ke správným výsledkům. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Habán, Vladimír

Diplomant se ve svoji diplomové práci zabývá teorii prodění v prostoru vířivých čerpadel. A to pro případ klasického vířivého čerpadla a pro nový typ čerpadla „harmonické čerpadlo“. V první části odvozuje základní charakteristiky čerpadla s rovnic zachování hmotnosti a hybnosti. V následující části se věnuje CFD modelování proudění v prostoru čerpadla. Pro čerpadlo je výpočetně stanovena měrná energie, hydraulické účinnost, disipační energie a silové účinky kapaliny na oběžné kolo čerpadla. Tyto vypočtené charakteristiky jsou porovnány s experimentálně stanovenými na plastovém modelu vyrobeném pomoci 3D tiskárny. Diplomová práce je přehledná a je vhodně členěna do kapitol. Diplomant musel nastudovat náročnou teorii, provést CFD modelování na jehož základě stanovil základní charakteristiky čerpadla, a seznámit se s experimentálním modelovým výzkumem. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení udělit autorovi titul strojní inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33883