GŐGHOVÁ, S. Izolace DNA z vybraných zeleninových výrobků (paprika) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kovařík, Aleš

Diplomová práce byla zaměřena na izolací DNA v kvalitě pro PCR ze zeleninových výrobků obsahujících papriku. DNA byla izolována z pěti vzorků mletých sušených paprik a z pěti výrobků obsahujících papriku. Vzorky byly homogenizovány v lyzačním pufru s CETAB s přídavkem směsi chloroform-oktanol (24:1). Z homogenátů byla izolována DNA pomocí magnetických částic PGMA s  karboxylovými funkčními skupinami. Kvalita izolované DNA se lišila v závislosti na technologickém zpracování výrobků. Po amplifikaci DNA z mleté Žitavské papriky byla zjištěna sekvence amplikonů a porovnána se sekvencemi v databázi. Práce přinesla zajímavé originální výsledky. K řešení úkolů diplomové práce studentka přistupovala aktivně, se zájmem o řešenou problematiku a s vysokým pracovním nasazením. Cíle diplomové práce studentka splnila. Celkově hodnotím práci jako nadstandardní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kuderová,, Alena

1. Jednou ze základních metod Vaší práce je amplifikace rDNA. V úvodu ani metodách se však konkrétně na rDNA neodkazujete, přestože v seznamu uvedené literatury se odpovídající práce najdou. Je rDNA běžně používaným detekčním markerem kvality potravin nebo jste ji v rámci své práce použila jako jedna z prvních? Pokud ano, tato originalita v souladu s úspěšně prezentovanou detekcí konkrétních specifických fragmentů by měla být v práci vyzdvižena. Můžete se k tomu vyjádřit? 2. Můžete popsat nebo jinak prezentovat opakující se rDNA jednotku rostlin a uvést kam nasedaly Vámi použité primery a kde štěpily konkrétní restriktázy? Na rozdíl od pěkného schematu klonovacího vektoru tato informace v práci chybí. 3. Které další geny, kromě rDNA lokusů, jsou pro testování kvality potravin využívány? 4. Můžete prosím vysvětlit princip alfa-komplementace genu LacZ při klonování Vašeho PCR produktu? Včetně působení IPTG, funkce beta-galaktozidázy a důvodu vzniku modrého/bílého zbarvení kolonií? 5. Jak je z výsledků patrné, výtěžky DNA po izolaci nebyly u různých vzorků/opakování téhož produktu reprodukovatelné - v některých případech se i hodně lišily. Nebyl učiněn pokus izolovat DNA lusku, mleté papriky, popřípadě i dalších výrobků homogenizací v tekutém dusíku? Tak by se zabránilo popisovanému pěnění a ztrátám homogenátu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 104793