PHAN, H. Analýza beta-glukanů ve vybraných druzích hub [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Předložená práce řeší problematiku obsahu některých skupin bioaktivních látek ve vybraných druzích vyšších hub. Hlavním cílem bylo sledování zastoupení imunologicky aktivních beta-glukanů včetně zavedení potřebných metod analýzy. V rámci práce bylo třeba zvládnout řadu kultivačních, separačních a instrumentálních technik (GC, ICP-OES) včetně antimikrobiálních testů a testů cytotoxicity na lidských buňkách (MTT test). Diplomantka zvládla metodicky i časově náročnou komplexní práci výborně a získala řadu poznatků, které budou základem pro navazující studie. K práci přistupovala diplomantka zodpovědně a samostatně. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a hodnotím celkovou známkou "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Využití poznatků z literatury B
Studium literatury a její zpracování A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Veselá, Mária

Diplomová práce Bc. Huong Tra Phan se zabývá analýzou beta-glukanů ve vybraných houbách. Diplomantka se zaměřila na studium vybraných aktivních látek v nich obsažených, především beta glukanů a testování jejich účinků na mikroorganismy. Nastudovanou problematiku sepsala v teoretické části. Diplomová práce je napsaná přehledně, vytýčené cíle diplomantka splnila. V experimentální části jsou popsány vzorky na experiment, příprava různých extraktů z hub. Dále jsou zde popsány všechny metody pro stanovení beta-glukanů, antioxidační aktivity, postupy pro testování antimikrobiální a cytotoxické aktivity, na přítomnost těžkých kovů, mastných kyselin a celkových proteinů. V kapitole Výsledky a diskuse jsou zpracovány a vyhodnoceny naměřené hodnoty do tabulek a grafů. Celkový dojem z graficky pěkně zpracované práce kazí neobvykle velké obrázky vzorců a podtrhávaní textů, což je v moderní typografii považováno za archaismus. Nepřípustný je i způsob číslování rovnic (např. str. 54), nesprávně je i desetinný oddělovač ve sloupcových grafech. Z diplomové práce je zřejmé, že diplomantka se velmi dobře orientuje v dané problematice, zvládla práci s cizojazyčnou odbornou literaturou doplněnou českými zdroji, zpracování naměřených výsledků a jejich vyhodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 107946