ŠÁLKOVÁ, M. Sledování obsahu 3-MCPD v ječmeni, sladu a pivu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulíková, Renata

Úkolem diplomatky Bc. Michaely Šálkové bylo sledovat změny obsahu procesního kontaminantu 3-MCPD v zrnu ječmene, ve sladu a v pivu během sladování. V průběhu řešení experimentální části DP prováděla optimalizaci metody GC-MS a touto metodou analyzovala vzorky ječmenů, sladů a piv. Pracovala samostatně a velmi dobře zvládala práci v analytické laboratoři. Prokázala schopnost samostatně řešit zadané úkoly, dobře se orientovala v příslušné problematice. Při experimentální práci a zpracování výsledků plně využívala teoretické znalosti získané v průběhu studia na FCH VUT, které doplnila studiem doporučené literatury. Jako vedoucí diplomové práce hodnotím laboratorní činnost i dosažené výsledky studentky Bc. M. Šálkové známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svoboda, Zdeněk

Předložená diplomová práce je zaměřená na zajímavou problematiku bezpečnosti potravin - sledování obsahu procesního kontaminantu 3-MCPD v ječmeni, sladu a pivu. Diplomová práce v rozsahu 53 stran včetně příloh je napsána přehledně s pečlivou úpravou. Teoretická část podrobně shrnuje nejvýznamnější současné poznatky o studované problematice procesního kontaminantu 3-MCPD a je doplněna názornými obrázky a řadou literárních údajů. Experimentální část obsahuje postupy zpracování jednotlivých analyzovaných vzorků a podmínky provedení analytických technik. Výsledky jsou zpracovány přehledně v tabulkách a grafech a podrobně popsány a komentovány v kapitole Výsledky a diskuse. Jednotlivé experimenty na sebe logicky navazují, získané výsledky jsou vhodně interpretovány i diskutovány. Seznam použitých zdrojů obsahuje celkem 36 citací, převážná část představuje původní práce v zahraničních časopisech, využívány jsou rovněž internetové zdroje. Některé literární zdroje použité v práci bohužel nejsou uvedeny v seznamu použitých zdrlojů. Formální stránka práce je na vynikající úrovni, grafické zpracování je provedeno vkusně a přehledně. Rovněž stylistická úroveň je velmi dobrá. K práci mám otázku: 1) Lze při analýze 3-MCPD metodou plynové chromatografie využít i jiný než hmotnostní detektor ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 108418