NOVOTNÝ, I. Roubování VTMOS na PHB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, František

Student zpracoval práci zabývající se roubováním polyhydroxybutyrátu reaktivním silanem s možností následného síťování a vlivem koncentrace síťovatelných skupin na krystalinitu a tokové vlastnosti taveniny. Student zpracoval svou diplomovou práci samostatně, četnost konzultací byla velmi nízká a odráží se v kvalitě zpracování diplomové práce, která je charakteristická četnými nepřesnostmi, chybami, horší grafickou úpravou a jazykovým stylem. Celkově hodnotím práci stupněm velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce E
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Petruš, Josef

Předložená diplomová práce se zabývá tématem roubování VTMOS na PHB radikálovou reakcí v roztoku iniciovanou DBP. Literární rešerše se cíleně věnuje oblastem problematiky pro aplikaci v navazující experimentální části. Některé kapitoly působí spíše encyklopedicky a pro experimentální činnost, resp. problematiku roubování PHB VTMOS, nejsou příliš přínosné - např. kap. 2.2.3 popisující redox reakce pro iniciaci radikálového roubování. V experimentální části byla připravena sada vzorků PHB-g-VTMOS s různou počáteční koncentrací VTMOS a konstantní koncentrací iniciátoru a urychlovače. Pozitivně lze hodnotit značnou pozornost FTIR analýze pro kvalitativní důkaz naroubování VTMOS na PHB a pro stanovení reakční konverze. Nicméně volba ATR techniky v sobě skrývá řadu omezení, díky kterým může docházet k odchylkám naměřených dat, na které sám autor upozorňuje. Právě FTIR analýza, která reprezentuje majoritní část práce, by zasloužila zpřehlednění, sjednocení (viz kombinace FTIR spekter exportovaných z obslužného SW Omnic a vytvořených ze surových dat v MS Excel) a shrnutí reakčních konverzí do souhrnné tabulky. Pro tento účel se jeví nepochopitelný Obr. 19 sestávající z bodů pro obsah naroubovaného a nenaroubovaného VTMOS. Vzhledem k nepříliš rozdílným hodnotám konverzí by bylo vhodnější pro další popis uvádět obsah naroubovaného VTMO (např. v mol. %) namísto počáteční koncentrace VTMOS. Logickým závěrem experimentální činnosti by bylo objasnění, popř. upřesnění reakčního mechanismu např. využitím diskuze relevantních odborných publikací na podobné téma. Toto ovšem v práci zcela chybí a není ani součástí např. DSC analýzy, jenž byla použita pro popis neizotermální krystalizace pomocí Avramiho rovnice. Koncentrace naroubovaného VTMOS ani vliv struktury na kinetiku krystalizace není příliš zohledněn. To samé lze říct o kap. 5.5 popisující vliv silanové skupiny na tokové vlastnosti taveniny. Pro tento účel byl analyzován pouze jeden vzorek PHB-g-VTMOS a porovnán s nemodifikovaným PHB a síťovaným PHB-g-VTMOS. Autor nijak nekomentuje značný rozdíl v hodnotách MVR pro nemodifikovaný a roubovaný PHB. Je škoda mylných představ o množství vzorku potřebného pro studium reologických vlastností taveniny pomocí rotačního reometru, načež bylo provedeno pouze omezené množství experimentů pro stanovení MVR s vysokou spotřebou vzorku. Obecně má práce správný cíl - studium roubování PHB za podmínek zamezujících termické degradaci PHB pro studium reakčního mechanismu a následné síťování PHB-g-VTMOS. Obsah práce a diskuze výsledků mají v tomto ohledu jisté rezervy, nicméně některé části práce mohou sloužit jako dobrý základ pro další studium problematiky. Na základě uvedeného hodnocení doporučuji práci k obhajobě s navrženým hodnocením C – dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků C
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování D
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 107208