HRBKOVÁ, S. Studium degradace perovskitových solárních článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Vala, Martin

Předkládaná diplomová práce studentky Bc. Silvie Hrbkové je zaměřena na velmi aktuální problematiku vývoje fotovoltaických zařízení na bázi perovskitů, konkrétně na studium degradace těchto solárních článků v různých prostředích. Práce se snaží zjistit jaká je životnost těchto článků a co má na ni případně vliv. Na základě těchto zjištění je pak formulováno doporučení pro úpravu jejich výroby s cílem zvýšit jejich stabilitu. Teoretická část předkládá úvod do problematiky a vysvětluje základní principy fungování těchto článků a dále shrnuje současné poznatky ohledně jejich degradace. Experimentální část se věnuje studiu degradace článků uchovaných v různých prostředích a při osvitu UV zářením. Charakterizace elektrických veličin je doplněna sledování změn v UV-Vis absorpčních spektrech. Kombinací těchto metod je pak možné formulovat obecnější závěry. Studentka Bc. Silvie Hrbková postupovala při experimentální práci i následném zpracování výsledků svědomitě a předkládanou práci vypracovala s přiměřeným počtem konzultací samostatně. Výsledky, které nashromáždila, významně pomohou při rozvoji této problematiky na FCH VUT v Brně. Dle mého názoru předkládaná práce splňuje všechny nároky kladené na diplomovou práci, a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novák, Vítězslav

Studentka se v předkládané práci na téma "Studium degradace perovskitových solárních článků" zabývá dvěma degradačními mechanismy, ovlivňujícími parametry perovskitových solárních článků. Prvním z nich je degradace vlhkostí, kdy je provedeno množství experimentů s pečlivým vyhodnocením a diskusí výsledků, ze kterých vyplývají poměrně zajímavé závěry. Druhý degradační mechanismus, degradace UV zářením, je již popisován výrazně stručněji a zcela jistě by zasloužil rozšíření. Celkově práce celkově působí kompaktním dojmem, s dobrou grafickou i stylistickou úpravou. Daly by se vytknout nějaké drobnosti, jako například ne zcela některé pojmy (např. přenašeče náboje místo nosiče náboje). Naopak je potřeba velmi vyzdvihnout velké množtví použitých odkazů na odborné časopisecké publikace, na základě kterých byly prováděny velmi podrobné rešerše většiny popisovaných jevů. Takový rozsah práse s literaturou se často nevidí ani u disertačních prací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Úroveň jazykového zpracování A
Využití literatury a její citace A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108198