KRÁL, P. Absorpce plynných polutantů na membránových kontaktorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Svěrák, Tomáš

Bc. Petr Král pracoval na své diplomové práci přibližně jeden rok. Diplomant vykonal při zpracovávání své práce velmi pěkný objem prací, a to především při projekci a realizaci experimentálního zařízení. Bohužel realizace zařízení se vinou dodavatelů protáhla více než jsme plánovali, takže se podařilo spustit funkci experimentálního kontaktoru až v jarních měsících tohoto roku a na vlastní experimentální práce nezbylo tolik času, kolik bylo zapotřebí. Přesto se podařilo naměřit poměrně pěkné výsledky přestupu hmoty na kontaktorových membránách, které, jak doufám, budou dobrým odrazovým můstkem pro plánovanou doktorandskou práci Petra Krále.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dohnal, Mirko

Pan bakalář Petr Král vypracoval velmi solidní diplomovou práci, která je podstatnou měrou výsledkem kolektivní činnosti celé skupiny pracovníků od výběru a dodavetele kontaktorových membrán, přes práce projekčně-realizační až po funkční a experimentální testy s následným vyhodnocováním naměřených procesních dat. Práce odpovídá současným světovým trendům vývoje separačních procesů Chemického inženýrství a zaslouží si pokračování formou doktorandského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Úroveň jazykového zpracování A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 105983