GONOVÁ, D. Studium produkce lipidických látek z odpadních substrátů pomocí kvasinek rodu Metschnikowia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Němcová, Andrea

Diplomová práce Bc. Dominiky Gonové je zaměřena na studium produkce lipidických látek z odpadních substrátů pomocí kvasinek rodu Metschnikowia. Samozřejmostí práce bylo vypracování přehledné teoretické části zabývající se danou problematikou, zejména mikrobiální produkcí lipidů kvasinkami a jejich využití v průmyslu. V rámci praktické části práce byla produkce lipidů sledována pomocí různých metod: Ramanova spektrofotometrie, plynová chromatografie, fluorescenční mikroskopie (FLIM). Studentka využívala různé typy substrátů, různé C/N poměry a teplotní režimy k řízené nadprodukci lipidických látek. Zároveň byl proveden skríning utilizace různých sacharidických substrátů a hydrolyzátů živočišného tuku pomocí drop testů. Závěr práce se zabýval optimalizací izolace DNA využité k analýze karyotypu kvasinek rodu Metschnikowia pomocí pulzní elektroforézy. Studentka přistupovala k řešení práce s vysokým nasazením a samostatností. Prokázala výborné orientační schopnosti v dané tematice a také práci s aktuální separátní literaturou. V celém průběhu řešení projevovala nadstandartní zájem o problematiku, která se odrazila na množství provedených experimentů, tak i na celkových výsledcích práce. Velmi oceňuji schopnost samostatní práce, navrhování řešení při vzniklých problémech a jejich zavádění do praxe. Současně velmi pozitivně hodnotím i práci se získanými daty, jejich shrnutí a interpretaci v diskuzi proložené s aktuální odbornou literaturou. Jak již bylo zmíněno, studentka Gonová přistupovala k řešení práce velmi aktivně, experimentální práci věnovala mimořádnou pozornost, veškeré cíle zadání práce byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji výrobně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Márová, Ivana

Předložená práce je zaměřena na řízenou produkci lipidů kvasinkami rodu Metchnikowia. Práce je zpracována na mimořádně vysoké odborné i formální úrovni. Text je psán slovensky, jazykově čistě a s minimem chyb a překlepů,častěji se vyskytovaly pouze drobné chyby v interpunkci a zahrnuje 89 stran a 3 přílohy. Práce je podložena souborem 87 citací, které jsou až na drobnosti uvedeny v souladu s doporučenou normou a správně citovány v textu dle pořadí prvního uvedení. Větší část citací jsou odkazy na aktuální separátní literaturu, což dokládá, že diplomantka prostudovala a aktivně využila současné poznatky k řešení práce. Častěji se vyskytuje citování více literárních zdrojů na konci odstavce, přičemž vhodnější je citovat konkrétní zdroj u konkrétního údaje. Teoretická část na 20 stranách výstižně shrnuje základní východiska práce. Těžiště práce je v experimentální části, kde byla zvládnuta úctyhodná řada různých typů kultivačních, separačních i instrumentálních technik, často velmi specifických (FLIM, Ramanova spektroskopie). Vznikla tak mimořádně komplexní studie s řadou originálních výsledků a s potenciálním aplikačním výstupem. Výsledky jsou zpracovány velmii kvalitně a dokumentovány řadou přehledných obrázků, tabulek a schémat. Mimořádně je třeba ocenit průběžnou diskusi výsledků a jasné závěry. K práci mám některé připomínky, poznámky a dotazy: - str. 11 - které druhy kvasinek jsou schopny asimilovat vzdušný dusík a jakým mechanismem? - str. 19 - termín "glykolýza sacharidov" není vhodný . str. 28 - jak je PFGE využívána při přípravě geneticky modifikovaných potravin? - str. 34 - uvádí se, že použitý poměr C/N byl 90 a 150; v dalším textu je uveden poměr C/N 97 - můžete upřesnit? - ve výsledcích jsou uvedeny grafy z kultivací kvasinek - kolikrát byly kultivační experimenty opakovány a jaké jsou odchylky v produkci biomasy a lipidů mezi jednotlivými kultivacemi provedenými za stejných podmínek? - str. 41 - kap.5.1 - uvádí se, že pomocí GC byla sledovaná produkce biomasy - jak? - str. 59, 62 - obrázky 31 - 34 - nejedná se o profil mastných kyselin,, jak je uvedeno v popisu - str. 66 a dále - jak se poznají v Ramanově spektru "změny nenasycenosti"? - spektra nejsou popsána - obr. 48 - výsledky drop testů jsou poměrně podobné u všech substrátů - jak byly kultivovány a zpracovány kvasinky před nanesením na misky pro drop testy? Uvedené poznámky mají posloužit jako náměty do diskuse a nikterak nesnižují nadstandardní kvalitu a vysokou úroveň práce. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou "výborně" (A). -

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103742