NOVOTNÝ, M. Studium kontaminace říčních sedimentů platinovými kovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Komendová, Renata

Diplomová práce studenta Bc. Matěje Novotného "Studium kontaminace říčních sedimentů platinovými kovy" splnila zadání a vytčené cíle. V teoretické části je zpracována aktuální literární rešerše problematiky výskytu platinových kovů v životním prostředí s ohledem na výskyt ve vodním prostředí, speciálně v říčních sedimentech. Kladně hodnotím zodpovědný přístup studenta k jeho diplomové práci. Literární rešerše byla zpracovávána již v prvním ročníku navazujícího magisterského studia. Vzorky říčních sedimentů byly navzorkovány a předupraveny s časovým předstihem. V experimentální části bylo využito již předem optimalizovaných sorpčních postupů a celá práce tak byla zaměřena na zpracování vyššího množství vzorků říčních sedimentů tak, aby byla zhodnocena úroveň kontaminace platinovými kovy po celé délce toku na území města Brna. Byl také sledován obsah těchto kovů v závislosti na vzdálenosti od možných bodů kontaminace. Oceňuji samostatný a i přes časovou náročnost aktivní přístup studenta k řešené problematice. Pracoval samostatně a pravidelně se mnou svá zjištění konzultoval. Veškeré dosažené výsledky přehledně popsal, graficky znázornil a dosažené závěry v diplomové práci okomentoval. Diplomovou práci Bc. Matěje Novotného klasifikuji výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Studium literatury a její zpracování A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řezáčová, Veronika

Diplomant Bc. Matěj Novotný předkládá svou diplomovou práci (DP) na téma „Studium kontaminace říčních sedimentů platinovými kovy“. Tato práce má celkem 89 stran a je členěna celkem do 8 kapitol. Literární rešerše – „Teoretický úvod“ - zaujímá 32 stran. Práce zde přináší souhrn informací o platinových kovech (konkrétně Pt, Pd a Rh) a jejich sloučeninách, věnuje se základním poznatkům o sedimentech a představuje analytické metody stanovení platinových kovů. V Experimentální části (9 stran) jsou charakterizovány odebrané vzorky sedimentů a analytické postupy a metoda stanovení. Kapitola Výsledky a diskuze (12 stran) obsahuje grafickou formou zpracované výsledky s komentářem. „Závěr“ práce je podařeným shrnutím náplně předkládané DP. V práci je odkázáno na celkem 57 literárních zdrojů, z toho je jich 33 v angličtině. Celá práce je vhodně doplněna fotografiemi. K DP mám následující připomínky, týkající se spíše formálních nedostatků: • Nesourodost uvedení jednotek • Často chybí v textu odkazy na tabulky či grafy • Názvy grafů a tabulek jsou nestandardní (např. Graf 4. – Kalibrační funkce) • Číslování na levé straně by mělo být na vnějším okraji • Výskyt velkých písmen („koncentrace Platina“ apod.) • Chybí obvyklý přehled chemikálií a přístrojů • Není uveden bližší postup úpravy vzorků lastur I přes výše uvedeno, DP doporučuji k obhajobě a výsledně hodnotím stupněm A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 107896