PROKOP, M. Měření vlivu bezdrátových technologií na TEM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Polsterová, Helena

Diplomová práce p. Bc. Martina Prokopa byla zadána firmou Thermo Fisher Scientific a v této firmě proběhly i všechny experimenty. Úkolem studenta bylo seznámit se s problematikou bezdrátových technologií pro přenos dat a s teorií transmisních elektronových mikroskopů. Na základě získaných informací měl za úkol vytipovat místa v mikroskopu, která jsou nejcitlivější na RF rušení. V experimentální části práce měl za úkol proměřit a vyhodnotit vliv vybraných technologií na parametry TEM. Diplomant se dobře orientoval v zadané tématice, jak po stránce teoretické, tak i praktické. Po celou dobu zpracovávání diplomové práce pracoval student pečlivě a svědomitě. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Čudek, Pavel

Student se ve své práci zabýval vlivem radiového signálu na transmisní elektronový mikroskop (TEM), resp. vlivem radiového signálu na snímky pořízené mikroskopem F200X Talos. V první části práce jsou popsány různé způsoby bezdrátové radiové komunikace na kterou navazuje část zabývající se transmisní elektronovou mikroskopií. Zde je popsán princip funkce transmisního elektronového mikroskopu, vady eletrkomagnetických čoček, způsob vakuového čerpání TEM a metody detekce signálu, resp. detekční systémy používané v TEM. Následuje kapitola o implementaci řešení a způsobu testování, kde bych vytkl popsání historie FEI company v kapitole 6.1 jako zbytečné a s prací nesouvisející. V praktické části jsou uvedeny výsledky měření a jejich krátké zhodnocení. K zpracování práce mám následující připomínky: Praktická část mohla být zpracována lépe. Postrádám zde bližší informace o provedených měřeních a podmínkách za kterých byla uskutečněna. I přes uvedené velké množství citovaných zdrojů (43) nejsou zdroje 8, 10-14, 16-28, 34-36, 38 a 43 nikde citovány. Rovněž ve většině textu nejsou citace uvedeny vůbec a jsou citovány pouze obrázky. Navíc se zdroje 5, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37, 39 a 41 odkazují na wikipedii. Rovněž posloupnost citací je neuspořádaná, kdy za citací 6, následují citace 29, 32, 15 atd. Téměř na žádný z uvedených obrázků není v textu odkaz. Některé obrázky jsou nečitelné U některých zkratek není uveden jejich význam např. HT-STEM. Pro transmisní elektronový mikroskop je pak kromě běžně používané zkratky TEM použito ještě nejednotných zkrácenin TE Microscope a Transmission EM. Mezi některými hodnotami a jednotkami chybí mezery, rovněž někdy je číslo na jednom řádku a jednotka na novém. V práci jsou gramatické chyby. Na konci některých kapitol/odstavců jsou vloženy prázdné řádky viz. např. kapitola 4.3.2 Kapitola 4.4.2 začíná nelogicky na nové straně, což způsobuje půl stránky volného místa na straně 30. Zatímco v celém textu jsou uváděny hodnoty tlaku správně v Pa, na straně 30 jsou uváděny v mBar. U LaB6 má být 6 jako dolní index. viz. str. 32. Toto platí i pro ZrH2. v kapitole 4.4.3 obr.16 je podkladová síťka pro položení vzorku pojmenovanou jako vzorek (Specimen). Text v podkapitole CMOS camera na str. 36 je odsazen, u ostatních podkapitol odsazen není Vzhledem k praktické části práce a uvvedeným nedostatkům hodnotím diplomovou práci známkou 2- /D 62b.

Navrhovaná známka
D
Body
62

Otázky

eVSKP id 112282