BAJGL, V. Internet věcí v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Vyroubal, Petr

Diplomová práce pana Bajgla se zabývá stále se rozšiřující tématikou internetu věcí v technické praxi. V návaznosti na Industry 4.0 je toto téma jedním z klíčových prvků, které měl diplomant nastudovat a takovýto systém zrealizovat, V úvodních kapitolách studen popisuje stručně teoretickou základnu, nezbytnou pro účely této práce. Seznamuje čtenáře s prvky průmyslu 4.0 a podrobněji diskutuje odvětví internet věcí. Diplomant sám si zvolil realizaci systému „malé domácí automatizace,“ na kterém problematiku demonstruje a je tedy zakomponována i do teoretické části. V praktické části pak diplomant přistoupil k vlastnímu řešení diplomové práce. Jako řídící platformu zvolil, stále oblíbenější mikropočítač, raspberry pi, na kterém provozuje server, přes který komunikuje s jednotlivými bloky domovního systému. Vytvořil několik periferií, které implementoval i do své domácnosti, což považuji za velice zdařilé. Dále se zabýval i otázkou bezpečnosti z hlediska „nabourání“ tohoto systému. Vytvořil aplikaci pro počítač (resp. internetové rozhraní), díky kterému je možno intuitivně celý systém ovládat a kontrolovat. Diplomant své výsledky a pokroky pravidelně konzultoval a dokázal pracovat samostatně a se zaujetím pro téma. Práce je členěna logicky a chronologicky a je po grafické stránce velice přehledná. Dle výše uvedeného konstatují, že diplomant splnil zadání v plné míře a navrhují hodnotit práci stupněm A, 95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Vaněk, Jiří

Student se ve své práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabývá problematikou Průmyslu 4.0 se zaměřením na internet věcí v podobě systému pro inteligentní řízení domácnosti. Samotná práce je zpracována v rozsahu 83 stran včetně seznamu literatury, symbolů, obrázků, tabulek a rozpisu návrhu zařízení. Práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. V praktické části se student zabývá návrhem systému inteligentního řízení domácností. Předložená práce je sepsána dostatečně pečlivě, přehledně a výstižně s vnější úpravou a grafickým zpracováním na dobré úrovni a odborná úroveň práce odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. K práci nemám zásadní připomínky. Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a zadání práce bylo splněno. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 111995