PINKOŠ, P. Rozšířené využití bateriových systémů v průmyslových objektech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pitron, Jiří

Student Patrik Pinkoš se v diplomové práci zabýval tématem rozšířené využití bateriových systémů v průmyslových objektech. Teoretická část této práce je rozdělena do dvou hlavních částí; způsoby akumulace elektrické energie a přehled aplikací pro využití bateriových uložišť. Na úvod teoretické části se student věnoval popisu celkového přehledu způsobu ukládání elektrické energie, kde student detailněji rozepsal elektrochemické akumulátory, zejména lithium iontové baterie a přehledně zobrazil jejich charakteristické vlastnosti a způsoby využití. V další části této diplomové práci student zpracoval rešerši aplikace využití bateriových systémů, kde poukazuje na šest hlavních využití, které lze v určitých případech vzájemně kombinovat. Ze všeobecného přehledu se student konkrétně zaměřil na problematiku peak-shaving (vykrývání výkonových špiček) v průmyslových objektech. Jednou z hlavních částí této práce je vytvoření vlastní simulace pro návrh optimální velikosti bateriového úložiště. V této části student detailně popsal jednotlivé vstupní parametry ovlivňující simulační model. Vysokou kvalitu zpracování této práce dále podtrhuje přehledně vykreslený procesní diagram navržené simulace spolu s matematickým popisem. Student dále rozšířil simulační model o ekonomické aspekty investice, které jsou také výstupem simulace. V návaznosti na návrh simulace student provedl dvě odlišné případové studie nasazení bateriového systému pro peak-shaving u konkrétního objektu z historických čtvrthodinových maxim odběru elektrické energie. I když z ekonomického hlediska výpočtu nešlo o vhodnou investici, nutno podotknout, že výstupy simulace a zhodnocení ukazuje na výbornou orientaci studenta v této problematice, neboť poukazuje na modely, resp. případy využití, kde by tento systém byl nejen z technického ale i investičního hlediska zajímavý. Student se dále v této diplomové práci zabýval validaci simulačního modelu s návrhem řídící logiky, kde popisuje logiku řízení v rámci jednotlivých oblastí. Pro validaci využil naměřená data spotřeby s detailnějším rozlišením. V této části postrádám podrobnější zhodnocení provedené validace. Celkově práci hodnotím na výbornou. Student se danému tématu věnoval velmi podrobně a zvažoval veškeré detaily návrhu, které přehledně a strukturovaně popsal v této diplomové práci. Navrhuji práci k obhajobě s bodovým hodnocením 97 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Radil, Lukáš

Předložená práce studenta bakaláře Patrika Pinkoše pojednává o využití bateriových systémů v průmyslových objektech. Práce je členěna do 7 hlavních kapitol, použití literatury je na dobré úrovni. V první části práce pojednává o teoretických aspektech akumulace. V přehledu seznamu symbolů a zkratek jsou uvedeny jednotky, ale již chybí symbol. Nevíme, k čemu se jednotky vážou (kW – Kilowatt, je snad zbytečné uvádět). Práce působí velmi dobře. Student zmapoval situaci ve vybraných objektech, vytvořil skript, podle kterého dochází k optimálnímu nasazení akumulace. Kód je napsán v prostředí Matlab. V podstatě se jedná o porovnání aktuální hodnoty hodinového maxima. Pojem hodinového maxima je definován tak, že se jedná o průměrný výkon za dobu 15 minut. Existují dva způsoby hlídání - hladinový a trendový režim. Maximální aktuální výkon je omezen velikostí jističe na patě odběratele. Zmiňuji to, protože v práci toto není. Celá koncepce, tak jak jsem ji pochopil, je o regulaci na aktuální výkon, peak-shaving. Dá se předpokládat, že se jedná o alternativu k trendovému měření. Nicméně samotná podstata této regulace je zrovnoměrnění odběru, než o řízení 15 minutových maxim. Automatické nebo manuální vyhodnocení je kladem programu. Není možnost skript reálně validovat, protože nejsou dostupná potřebná data v xlsx formátu. Navrhovaná délka životnosti zařízení – 17 roků je na hranici možného. Samotný výrobce uvádí, že životnost je omezena na 10 roků, kdy musí dojít k rekonstrukci. Nicméně je to poplatné častému využívání akumulátoru, jeho hloubce vybití apod. Využití akumulace je v tomto případě velmi specifické. Se závěry uvedenými v práci se lze ztotožnit. Velmi oceňuji vývojový diagram programu, který popisuje zvolenou strategii. Práci hodnotím stupněm A a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 110918