JURÁK, P. Model fyzické vrstvy komunikačního systému IEEE 802.11ah [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Polák, Ladislav

Diplomová práca Bc. Petra Juráka sa zaoberá návrhom a realizáciou modelu fyzickej (tzv. PHY) vrstvy komunikačného systému IEEE 802.11ah v programu MATLAB. Diplomová práca sa skladá z troch hlavných častí. V prvej časti práce študent detailne preštudoval fyzickú vrstvu bezdrôtového systému IEEE 802.11ah, zahrnujúci aj popis prenosového módu MIMO. V druhej časti práce študent detailne popisuje model komunikačného reťazca systému IEEE 802.11ah, vytvorený v programovom prostredí MATLAB. Podľa zadania práce, vytvorený model sa dá ovládať pomocou grafického rozhrania (tzv. GUI). V poslednej tretej časti práce študent prezentuje výsledky simulácií, ktoré boli získané pomocou realizovaného PHY modelu IEEE 802.11ah. Tie sú analyzované hlavne objektívnymi parametrami BER a MER pri rôznych systémových parametroch (napr. modulácia, prenosový mód) v rôznych kanálových modeloch (Gauss, Ricean, Rayleigh). Pán Bc. Jurák zvolil vhodný postup overenia správnosti vytvoreného simulačného modelu. V práci jedine postrácam hlbšiu analýzu získaných výsledkov a to hlavne u prenosového módu MIMO. Po preštudovaní diplomovej práci je možné konštatovať, že zadanie práce bolo splnené. Práca i s prílohu má dostatočný rozsah 52 strán. Grafické a formálne spracovanie práce je na dobrej úrovni. Počet prevzatých a mierne opravených obrázkov nie je zanedbateľný, avšak všetky sú správne citované. Jednotlivé kapitoly na seba nadväzujú logicky, sú prehľadne a dostatočne vypracované. V práci sa vyskytuje niekoľko menších terminologických a gramatických preklepov, ktoré však kvalitu práce výrazne neznižujú. Práca s doporučenou a dostupnou literatúrou je na dobrej úrovni. Študent pracoval samostatne a pravidelne využíval možnosti konzultácie s vedúcim práce, kde vždy prezentoval svoje najnovšie výsledky a nápady pre riešenie aktuálnych problémov. Chcel by som oceniť účasť Bc. Juráka na študentskej konferencii EEICT 2018, kde kvalitne prezentoval svoje predbežné výsledky. Vzhľadom ku všetkým predchádzajúcim hodnoteniam odporúčam predloženou diplomovú prácu k obhajobe a navrhujem bodové hodnotenie B/86.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Staněk, Miroslav

Předložená diplomová práce pana Petra Juráka se zabývá modelem fyzické vrstvy komunikačního systému IEEE 802.11ah. V teoretické části jsou detailně popsány jeho vlastnosti se zaměřením na způsob zpracování signálů v rámci fyzické vrstvy standardu 802.11ah. Tato část dále přechází přes vytvořené blokové schéma vytvořené simulační aplikace systému až po její samotnou realizaci v programovacím prostředí MATLAB, která umožňuje simulaci vlivu přenosového kanálu při různých vysílacích módech atd. Pomocí pečlivě vytvořené aplikace je ověřena správnost vytvořeného modelu, a dosažené výsledky jsou korektně diskutovány. O kvalitě samotné práce hovoří také fakt, že vytvořený simulační program byl prezentován na letošním ročníku studentské konference EEICT. Úroveň samotné práce však snižují občas nepříliš vhodné formulace, těžkopádné vyjadřování myšlenek, gramatické a formální chyby, a místy chybné číslování referencí. Nicméně je nutné poukázat na to, že pan Petr Jurák odvedl spoustu kvalitní práce, a tak ji i přes formální nedostatky doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením A/90b. Posudek vypracoval Ing. Miroslav Staněk, Ph.D., Honeywell Aerospace.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 110644